best free website templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

סדרי הרשמה ותשלום

הנחיות לצפיה במצב חשבון סטודנט וביצוע תשלום באשראי

תשלומי שכר לימוד - אפשרויות ומועדי תשלום

טופס תנאים כלליים

פתיחת תכניות הלימוד מותנית במספר מינימלי של משתתפים, ומספר המשתתפים בכל תכנית מוגבל *
המקדימים להירשם ולשלם תשלום ראשון, יבטיחו את מקומם

 המעוניינים להירשם ימלאו את טופס ההרשמה המקוון של התכנית. טופס ההרשמה יקלט ויטופל במערכת *
רק לאחר תשלום דמי הרשמה בסך 200 ש"ח. יודגש כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים אלא אם התכנית בוטלה ע"י היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד

לאחר מילוי טופס ההרשמה המקוון יש לשלוח לדוא"ל היחידה ללימודי המשך בציון שם התכנית *
שאליה נרשמת, את כל החומר הנדרש והמפורט בדף ההרשמה של התכנית

 עלויות התכניות, הקורסים והסדנאות מפורטות באתר התכנית. שכר הלימוד ישולם  על פי הנחיות *
.מדור שכר לימוד: תשלומי שכר לימוד ואפשרויות תשלום. המחירים צמודים למדד יוקר המחיה יולי 2020

  ההשתתפות בתכניות הלימוד של היחידה אינה מיועדת להשגת תואר אוניברסיטאי ואינה מקנה נקודות *
זכות אקדמיות

 בתכניות בהן ניתן גמול השתלמות, עמידה בדרישות ונוכחות מלאה מקנה זכאות לקבלת אישור *
לצורך גמול השתלמות. עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי / המפקח על ההתפתחות המקצועית לקבלת אישור לגמול השתלמות

 התאמת התלמיד/ה תבחן ע"י סגל ההוראה במהלך הלימודים. במידה ולא ימצא מתאים/ה, היחידה *
רשאית להפסיק את לימודיו/ה, לאחר מתן הזדמנות להגיב לטענות בדבר אי ההתאמה. במקרה כזה תינתן לתלמיד/ה הזכות לערער בפני ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית

אישור השתתפות או תעודה ינתן למסיימי התכנית לאחר שמילאו את כל דרישות ומטלות התכנית, ובכלל *
זה נוכחות של לפחות 80% מסך שעות התכנית וסיום תשלום שכר לימוד, ועפ"י נוהלי היחידה

רשימה עדכנית של שמות המרצים ומועדי פתיחת תכניות הלימוד מתעדכנים באתר היחידה מעת לעת *

התכניות כפופות לשינויים עקב אילוצי המערכת. על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים *

תנאי ביטול הרשמה והפסקת / הקפאת לימודים: על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב בלבד *
למשרדי היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן, ולוודא שהפניה התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים. במקרה של  ביטול הרשמה יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים
ביטול עד 30 יום לפני מועד פתיחת התכנית – אין חיוב בשכר לימוד -
ביטול ההרשמה 15 יום לפני מועד פתיחת התכנית – חיוב ב-25% מגובה שכר הלימוד המלא לתכנית -
ביטול ההשתתפות בתכנית 15 יום ממועד פתיחת התכנית - חיוב ב-50% מגובה שכר הלימוד המלא לתכנית -
ביטול ההשתתפות בתכנית לאחר 15 יום מיום פתיחתה – חיוב בשכר הלימוד המלא לתכנית -
תלמיד המעוניין בהקפאת לימודים חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב למזכירות היחידה בלבד -

כל פניה או בקשה בכל נושא הכולל גם את נושא שכר הלימוד, יש להפנות למזכירות היחידה ללימודי *
המשך בלבד. אין לפנות לגורם אחר באוניברסיטה, אלא אם הופנה ע"י מזכירות היחידה
 
טלפון היחידה ללימודי המשך: 03-5318211 או 03-5317265
: או בדוא"ל
 cont.education@biu.ac.il
 
צוות היחידה ללימודי המשך מאחל שנת לימודים פורייה ומהנה

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע