free web templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

סדרי הרשמה ותשלום

הנחיות לצפיה במצב חשבון סטודנט וביצוע תשלום באשראי

טופס תנאים כלליים

 פתיחת תכניות הלימוד מותנית במספר מינימלי של משתתפים, ומספר המשתתפים בכל תכנית מוגבל *

 המעוניינים להירשם ימלאו את טופס ההרשמה של התכנית ויצרפו המחאה עבור תשלום דמי הרשמה *
בסך 300 ש"ח לפקודת אוניברסיטת בר-אילן. יש לצרף לטפסי ההרשמה את החומרים הנדרשים בסעיף ההרשמה של כל תכנית. דמי ההרשמה אינם מוחזרים אלא אם התכנית בוטלה ע"י היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד

 עלויות התכניות, הקורסים והסדנאות מפורטות באתר היחידה ללימודי המשך. שכר הלימוד ישולם ע"י *
שוברי תשלום שיישלחו במהלך השנה או באשראי. ניתן לשלם בעבור כל תכנית בתשלומים הצמודים למדד יוקר המחיה יולי 2019. במקרה של ביטול תכנית ע"י היחידה ללימודי המשך יוחזר שכר הלימוד במלואו

  ההשתתפות בתכניות הלימוד של היחידה אינה מיועדת להשגת תואר אוניברסיטאי ואינה מקנה נקודות *
זכות אקדמיות

 בחלק מהקורסים והתכניות, עמידה בדרישות הקורס ונוכחות מלאה מקנה זכאות לקבלת אישור *
לצורך גמול השתלמות. עובדי הוראה חייבים באישור המפקח האזורי לקבלת אישור לגמול השתלמות אלא אם צוין אחרת באתר התכנית

 התאמת התלמיד תבחן ע"י סגל ההוראה לאורך מסלול הלמידה ובמידה ולא ימצא מתאים, היחידה *
רשאית להפסיק את לימודיו, לאחר מתן הזדמנות להגיב לטענות בדבר אי ההתאמה. במקרה כזה תינתן לתלמיד הזכות לערער בפני ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית

אישור השתתפות או תעודה ינתן למסיימי התכנית לאחר שימלאו את כל דרישות ומטלות התכנית, ובכלל *
זה נוכחות של לפחות 80% מסך שעות התכנית וסיום תשלום שכר לימוד, ועפ"י נוהלי היחידה

רשימה עדכנית של שמות המרצים ומועדי פתיחת תכניות הלימוד מתעדכנים באתר היחידה *

התכניות כפופות לשינויים עקב אילוצי המערכת. על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים *

תנאי ביטול הרשמה והפסקת / הקפאת לימודים: על ביטול הרשמה יש להודיע בכתב בלבד *
למשרדי היחידה ללימודי המשך, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן, ולוודא שהודעתו התקבלה. הודעה טלפונית לא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים. במקרה של ביטול הרשמה יחולו הכללים הבאים על החזרים וחיובים כספיים
ביטול עד 30 יום לפני מועד פתיחת התכנית – אין חיוב בשכר לימוד -
ביטול ההרשמה 15 יום לפני מועד פתיחת התכנית – חיוב ב-50% מגובה שכר הלימוד המלא לתכנית -
ביטול ההשתתפות בתכנית מיום פתיחתה – חיוב בשכר הלימוד המלא לתכנית -
תלמיד המעוניין בהקפאת לימודים חייב להגיש בקשה מנומקת בכתב 30 ימים לפני פתיחת שנת הלימודים -

כל פניה או בקשה בכל נושא הכולל גם את נושא שכר הלימוד, יש להפנות למזכירות היחידה ללימודי *
המשך  בלבד ולא לשום גורם אחר באוניברסיטה. טלפון היחידה: 03-5318211 או 03-5317265, או בדוא"ל
 cont.education@biu.ac.il
 
צוות היחידה ללימודי המשך מאחל לך שנת לימודים פורייה ומהנה

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע