create your own website

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

הגישה ההתייחסותית לטיפול בילדים: אתגרים מול אפשרויות חדשות בטכניקות, בהמשגה וביעילות הטיפולית

חשיבותה של השתלמות זו היא בהתערבויות המטפל אשר נובעות מתוך 'השלישי האנליטי', מרחב טיפולי הנוצר באמצעות העבודה עם המטופל, עם ההורה ועם המטפל כסובייקט. ההתייחסות הנפרדת לכל השלישיה, כל אחד בנפרד, יוצרת את הפרשנות הטיפולית. הטיפול מתמקד בילדים בגיל הרך המצויים בשלב טרום-ורבלי, כאשר התערבויות מוקדמות הן יעילות, הודות להתפתחות המואצת של המוח בשנים הראשונות לחיים. בגילאי הילדות וההתבגרות, חשיבותה של גישה זו היא ביצירת תקשורת יעילה

עובדים סוציאליים, פסיכולוגים קליניים, פסיכולוגים התפתחותיים, פסיכותרפיסטים בהבעה ויצירה, קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק. בעלי תואר ראשון או שני וניסיון בטיפול בילדים

להעניק המשגות שמאפשרות התערבויות מוקדמות בפסיכותרפיה אינטרסובייקטיבית בתינוק ובילד; מתן כלים וטכניקות לטיפול אינטרסובייקטיבי שנמצא בפיתוח בשנים האחרונות; לגלות דרך חדשה מתוך כבוד אל האינדיבידואליות הסובייקטיבית של התינוק והילד ובדרך זו להגיע ליעילות טיפולית תוך טיפול בקשייו ובתלונות ההורים על הקשר הורה-ילד; להבין איך מתפתחת הסובייקטיביות בתינוק ובילד ואיך היא באה לידי ביטוי בחדר הטיפול, בקשייו ובהחלמתו

ההשתלמות תחשוף את הסטודנטים לגישה המתפתחת של התערבויות מוקדמות והסבת הטכניקות של הגישה האינטרסובייקטיבית לטיפול בגיל הרך, בילדים ובנוער. ההשתלמות תדבר על התינוק והילד כסובייקט המתפתח מלידה ועד התבגרות ומקומו כסובייקט בטיפול הפסיכותרפויטי וההתפתחותי. ההשתלמות תקנה כלים לאבחון מוקדם של הפרעות וקשיים בילדות. יושם דגש על התפתחות התינוק והילד כאינדיבידואל עם סובייקטיביות משלו, כפי שמופיעה בחדר הטיפול ובמרחב הטיפולי. יובהר תפקיד ההורים כווסתים ראשוניים של הילד, כמו גם תפקיד המטפל כסובייקט וכן מקומו של 'האני השלישי' בטיפול

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע