bootstrap website templates

היחידה
ללימודי המשך

של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וויספלד

הכשרת מתנדבים לפרויקט "היועץ לקשיש" בביטוח לאומי

ההשתלמות נועדה להכשיר מתנדבים פורשים, בטווחי גיל 90-55, לשמש כיועצים, מלווים ותומכים לקשישים

הלימודים כוללים היבטים שונים על זיקנה - פיזיולוגיים, פסיכולוגיים, סוציולוגיים ומשפטיים

התייחסות לנושאים כגון: פרישה, אובדנות, אלימות, ונושאים הקשורים לתקשורת, תרבות, מתן שירות ותמיכה הולמת

יצירת קשר עם היחידה ללימודי המשך

היחידה ללימודי המשך, ביה"ס לעבודה סוציאלית
ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן
רמת גן, 529002

טלפון:  03-5318211 / 03-5317265

פקס': 03-7384043

cont.education@biu.ac.il


משרדי היחידה ללימודי המשך ממוקמים בבניין 407 (בסמוך לבנק 'מזרחי-טפחות' ולשער מספר 2) קומת קרקע