(12 רפסמ) יחכונ ןויליג

תיעדמ תכרעמ
םולהי ףסוי
תירבעה הטיסרבינואה
לשא ןנח
ןליא-רב תטיסרבינוא
קי'ציבולוס םייח
הטיסרבינוא הבישי
ןטרגמואב טרבלא
ןליא-רב תטיסרבינוא
ןמדירפ אמש
הקירמאב םינברל ד"מהיב
ןליא-רב תטיסרבינוא
ןייטשדילב בקעי
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא
להונק לארשי
תירבעה הטיסרבינואה
ינפג והיעשי
תירבעה הטיסרבינואה
ןמסור השמ
ןליא-רב תטיסרבינוא

טרבלא-טרופופר הדע
ןודנול, 'גלוק יטיסרבינוי
סירה יי'ג
דרוורה תטיסרבינוא

קסועה טיפש ינורטקלא תע בתכ ונה JSIJ
.תודהיה יעדמ ימוחת לכב

לגוק בקעי - ישאר ךרוע
ןילביר ףסוי - ךרוע ןגס
ץיבוקסומ ביל - תכרעמה ריכזמgr.jsij@biu.ac.il   52900 ןג תמר, ןליא רב תטיסרבינוא, תודהיה יעדמל הטלוקפה JSIJ