Skip to main content
 

מדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון 06/07/2021

ברוך הבא לאתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן (להלן: "האוניברסיטה" או "אנחנו").

אנו מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר האינטרנט (להלן: "האתר") ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים.

מדיניות פרטיות זו מפרטת את המידע שהאוניברסיטה אוספת אודותיך ואת השימושים במידע זה אגב שימושך בשירותיה הדיגיטליים, לרבות באתר, ביישומונים (אפליקציות) סלולריים ובשירותים מקוונים אחרים (להלן יחד "השירותים" או "השירותים המקוונים").

השירותים המקוונים כוללים בתוכם מידע בתחומים שונים ומגוונים, כגון: מידע כללי אודות האוניברסיטה, שירותיה והסגל, מידע ושירותים למתעניינים וסטודנטים ובוגרים, חדשות, אירועים, כתבות, סרטוני וידאו וכיו"ב.

האוניברסיטה קבעה מדיניות פרטיות לשימוש בשירותים המקוונים, ושומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

המשתמש יישא באחריות להתעדכן, בכל עת, בכל שינוי ו/או התאמה אותו תבצע האוניברסיטה בתנאי השימוש המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור. שינוי ו/או התאמה כאמור ייכנסו לתוקפם ממועד פרסומם באתר לפי תאריך העדכון האחרון של מסמך זה.

האוניברסיטה תהיה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת בשירותים המקוונים, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות זמינות ותקינות של השירותים ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן. המשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

המסמך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד. אנו מודים לך שהקדשת מזמנך לקריאת מסמך זה.

 

ממונה על הגנת הפרטיות

הנהלת האוניברסיטה מינתה את עו"ד מיטל דהרי מחברת פריימסק בע"מ כממונה על הגנת הפרטיות של האוניברסיטה.

תפקיד הממונה על הגנת הפרטיות מוגדר בתקנות הגנת הנתונים האירופאיות GDPR אשר נועדו לאפשר לאנשים שליטה מרבית על הפרטים שנשמרו אודותיהם.

תפקידיה העיקריים הם:

 • ייעוץ לאוניברסיטה אודות חובותיה בהתאם לדיני הגנת הפרטיות.
 • מעקב אחר עמידת האוניברסיטה בדיני הגנת הפרטיות, תוך התייחסות לרגולציות נוספות שחלות על האוניברסיטה.
 • לשמש אשת קשר ולשתף פעולה עם רשויות הפיקוח בנושאים הקשורים לפרטיות.

ליצירת קשר עם הממונה על הגנת הפרטיות ניתן לשלוח דוא"ל לכתובת [email protected].
 

השימוש בשירותים המקוונים ואיסוף פרטים אישיים

מידע שאתה מספק לאוניברסיטה: המידע אודותיך נאסף באמצעות טפסי פניה הממוקמים בחלק מדפי אתר האינטרנט, באמצעות טפסי פניה ברשתות חברתיות, באמצעות שיחת צ'אט עם נציג אנושי וכל טופס פנייה אחר המהווה חלק מהשירותים המקוונים, בהם תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, ת.ז, מספר טלפון וכדו', ככל שבחרת להזין פרטים באמצעים אלו. האוניברסיטה לא תיחשף למידע אישי אודותיך מלבד המידע אותו אתה מספק לאוניברסיטה באופן ישיר בעת הזנת פרטיך בשירותים המקוונים.

המידע עשוי להישמר במערכות האוניברסיטה וישמש את האוניברסיטה בלבד לצורכי טיפול בפנייה או יצירת קשר עם המועמדים ללימודים, לצורך שיפור השירות המוענק על ידי האוניברסיטה וכן לצורך מסירת מידע אודות תוכניות ומסלולי למודים, מלגות ופרסים, פעילויות באוניברסיטה או מטעמה, לרבות פעילויות העשרה, תרבות פנאי שירותים והטבות לסטודנטים וכד'.

מידע שהאוניברסיטה אוספת באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש בשירותים המקוונים, האוניברסיטה אוספת מידע הנשלח אליה על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לשירותים. זהו מידע סטטיסטי, מצטבר ולא מזוהה על השימוש שלך באתר לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. אנו עושים שימוש במידע זה, בין היתר, למידע סטטיסטי. אנו גם אוספים מידע אנונימי באמצעות קובצי Cookies ומשואות אינטרנט. ראה בהמשך Cookie Policy.


שימוש במידע

האוניברסיטה אוספת את המידע המפורט לעיל על מנת לספק לך את השימוש והשירותים המקוונים וכדי לסייע בהתאמה אישית ושיפור החוויה שלך בשירותים. שימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • לשיפור חווית השימוש שלך בשירותים המקוונים, למדוד את הביצועים של השירותים ולשפר את התוכן והעיצוב שלהם;
 • לצורך עיבוד מידע סטטיסטי באמצעות איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי);
 • מטעמים משפטיים (למשל כדי למלא צו שיפוטי, חוק, בקשה ממשלתית וכיוב') ;
 • בכדי לזהות, למנוע או לטפל בתרמית, בסוגיות אבטחת מידע או בבעיות טכניות;
 • להגן בפני פגיעה בזכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, פגיעה בפרטיות ולשון הרע;
 • לצורך קבלת פניות מהמשתמשים וטיפול בהן;
 • דיוור ישיר וקשר עם המשתמשים בשירותים;
 • לצורך יצירת קשר עימך, ככל שיעלה הצורך;
 • לצורך מטרות נוספות שונות, ככל שיידרש לאוניברסיטה מעת לעת.

השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.


העברת מידע לצדדים שלישיים

לא נעביר לצד ג' כלשהו את פרטיך האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליך במהלך שימושך בשירותים המקוונים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
 2. ספקי תוכן או שירותי ניתוח התנהגות הגולשים בשירותים המקוונים וטכנולוגיות אחרות (ראה שימוש בעוגיות, משואות רשת וכלי ניטור נוספים) לצורכי שיווק ושיפור השירותים.  
 3. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי מדיניות הפרטיות ו ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר אתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי מדיניות הפרטיות, ו/או להוראות כל דין.
 4. בשל צו שיפוטי המורה לאוניברסיטה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
 5. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין האוניברסיטה ו/או מי מטעמה.
 6. בכל מקרה בו תסבור האוניברסיטה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של האוניברסיטה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה.
 7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה האוניברסיטה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
 8. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים המקוונים.
 9. באופן אנונימי - האוניברסיטה עשויה לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישי עם כלל הציבור כגון מפתחים או בעלי זכויות, לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.


אתרים אחרים

השירותים המקוונים עשויים להכיל קישורים לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות.

כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים, בכלל זה על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד האוניברסיטה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

כמו כן, האתר ושירותים מקוונים נוספים, מכילים קישורים לאתרי אינטרנט משניים הנמצאים תחת הדומיין הראשי של האתר (כגון יחידות האוניברסיטה, פקולטות וכדו'). כאמור, מדיניות פרטיות זו כללית ומתייחסת למרבית השירותים המקוונים של האוניברסיטה. על מנת לקבל מידע אודות אופן איסוף והשימוש במידע שלך בשירותים אלה, אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלה ו/או לפנות ישירות ליחידה הרלוונטית לקבל מידע כאמור עם זאת, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו אם לטעמך, לא ניתן מענה מספק בערוצים אלה.


אבטחת מידע

האוניברסיטה מיישמת באתר מערכות לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתחום על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ומניעת כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט.


אבטחת מידע מצד המשתמש

באמצעות אתר האינטרנט ניתן להיכנס למידע אישי במערכות שונות של האוניברסיטה באמצעות שם משתמש וסיסמה.

עליך לנקוט אמצעי הגנה בסיסיים על המכשיר המשמש לקבלת השירותים כדי לשמור ולהגן על המידע שלך בהתאם למפורט במדיניות התקשוב המפורטת באתר האוניברסיטה.

יכול להיות שתהיה באפשרותך לבחור באפשרות התחברות אוטומטית ("זכור אותי") באמצעות מתן הוראת זיכרון למערכת לשמור את פרטי ההתחברות שלך למערכות האוניברסיטה שניתן להתחבר אליהן דרך האתר. לתשומת ליבך, אם אינך מתנתק מהמערכת ו/או מכשיר הנייד שלך לא אותחל, ניתן יהיה להיכנס לאפליקציה מבלי להזין שוב את פרטי החשבון שלך גם במקרה וכרטיס ה-SIM יוחלף. לכן, במידה והנך מעביר את מכשיר הנייד שלך לאדם אחר, גם אם אותו אדם משתמש בכרטיס SIM שונה, אנא וודא את התנתקותך מהאפליקציה או אתחל את המכשיר לפני מסירתו.
מאחר שההזדהות שלך באפליקציה מבוססת על פרטים מזהים שלך, הנך מתחייב לדווח לאוניברסיטה על כל שינוי בפרטי זיהוי אלה.
אינך רשאי לאפשר לגורם אחר לבצע שימוש בחשבונך. הנך נדרש לדווח לאוניברסיטה על כל שימוש לא מורשה בחשבון שלך על מנת שנוכל לנקוט בצעדים המתאימים.


מאגרי מידע

המידע שתמסור בעת שימושך באתר האינטרנט, כמתבקש בהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר האינטרנט, ישמרו במאגרי המידע הרשומים של האוניברסיטה, אשר תעשה שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו.


זכות העיון במידע ותיקונו

הנך זכאי לעיין במידע המוחזק אודותיך במאגרי המידע של האוניברסיטה, בעצמך או באמצעות בא כוחך שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס. האוניברסיטה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ותאפשר לעיין במידע אודותייך לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

הנך זכאי, לאחר שעיינת במידע אודותיך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, לבקש לתקן או למחוק את המידע אודותייך. האוניברסיטה תשיב לך על בקשתך בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מיום הגשת הבקשה.

לצורך כך, הנך מוזמן לפנות לאוניברסיטה בטלפון 9392* או באמצעות הטופס המקוון:  https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/


דיוור ישיר

האוניברסיטה עשויה לשלוח אליך מפעם לפעם מידע שיווקי ופרסומי הקשור לאוניברסיטה או לשירותיה. מידע זה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל מקרה תוכל תמיד לבטל את הסכמתך ולא לקבל יותר מסרים כאמור.

 

שימוש בעוגיות, משואות רשת וכלי ניטור נוספים

כמו אתרים רבים, האוניברסיטה משתמשת בכלי ניטור ומעקב לצורך איסוף מידע אנונימי אודותיך. עוגייה (Cookie) למשל, היא קובץ מידע קטן שאנחנו מעבירים למחשב או למכשיר הסלולרי שלך למטרות שמירת תיעוד אודות אופן השימוש שלך באתר. אנו משתמשים, בין היתר, בכלים לניטור ומעקב לאיסוף נתונים סטטיסטיים וכלי פרסום של Google analytics, Facebook, Tabula. הנך מוזמן לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של שירותים אלה. בעת כניסתך לאתר, אנחנו עשויים למקם קבצים אלה במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים בטכנולוגיות הללו כדי לזהות אותך כלקוח, להתאים אישית שירותים, למדוד את האפקטיביות של פעולות לקידום מכירות, לעזור לוודא שאבטחת החשבון שלך נשמרת ולמזער סיכונים ולמנוע הונאות.

אתה חופשי לסרב לקבל את קובצי העוגיות וכלי הניטור שלנו אם הדפדפן או הרחבת הדפדפן שלך מאפשרים זאת, אלא אם קבצים אלה נחוצים למניעת הונאות או על מנת להבטיח את אבטחת אתר האינטרנט. עם זאת, סירוב לקבל קבצים אלה עלול לפגום בחוויית שימושך באתר האינטרנט.

צור קשר

הנך מוזמן ליצור אתנו קשר בכל שאלה או בעיה הקשורה באתר, בשירותים ו/או במדיניות הפרטיות באמצעות אמצעי הקשר המפורסמים באתר.