Skip to main content
 

עדכון פרטים אישיים

לצורך עדכון פרטים אישיים במערכות של האוניברסיטה, יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

1. שינוי מעמד - סטודנט שעמד בתנאים שהוטלו עליו על ידי מדור הסטטוס מתבקש לפנות למדור תל"מ על מנת לשנות מעמדו למן המניין.
2. עדכון שם משפחה - יש לפנות באמצעות טופס פניה ולצרף צילום ת.ז. וספח תעודת זהות פתוח. יש לציין איות השם באנגלית.
3. עדכון כתובת וטלפון -  יש לפנות באמצעות טופס פניה ולצרף צילום ת.ז. וספח תעודת זהות פתוח.
4. שינוי מספר ת.ז. - יש לפנות באמצעות טופס פניה ולצרף צילום ת.ז.
5. שינוי מדרכון לת.ז / דרכון אחר - יש לפנות באמצעות טופס פניה ולצרף צילום של תעודת הזהות/הדרכון החדש ותעודת עולה (בשינוי לת"ז).

מדור תוכניות לימודים (תל"מ)

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 - 12:00

טופס פניה למדור תוכניות לימודים (תל"מ)


רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים- אביטל אמר

מרכזת מדור- חגית צעדי

צוות המדור- עירית בודה, שירן בן שימול, אסתי ברלינר, איילת גרינבלום, תמי מאירוביץ', ורד נבנצאל, מיכל פינקלברג, איילת רטנר