Skip to main content
 

חובת קורסי תוכן באנגלית

חובת רישום לקורסים באנגלית במהלך התואר - לסטודנטים בתואר ראשון שהחלו לימודיהם החל משנה"ל תשפ"ב

 

החל משנה"ל תשפ"ב חלה הרפורמה באנגלית על סטודנטים המתחילים את לימודיהם בתואר הראשון. לתשומת לב, סטודנטים מתחילים הינם גם סטודנטים המחדשים לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב. סטודנטים אלה חייבים בהשלמת קורסי תוכן בשפה האנגלית (English Mediated Instruction – להבדיל מקורסים להוראת השפה האנגלית) במסגרת לימודיהם, כמפורט להלן :

  • סטודנט שעל פי הציון שלו באנגלית (בין 120-133 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) הינו ברמת אנגלית מתקדמים ב'- יהיה חייב בקורס תוכן אחד בשפה האנגלית  בהיקף 1 נק"ז (2 שעות סמסטריאליות):
  • סטודנט שעל פי הציון שלו באנגלית (134 ויותר בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) פטור לגמרי מקורסי אנגלית כשפה זרה, יהיה חייב  בשני קורסי תוכן בשפה האנגלית בהיקף 1 נק"ז (2 שעות סמסטריאליות) בכל אחד מהקורסים ולא בקורס אחד של 2 נק"ז (2 שעות שנתיות). 
  • סטודנט שעל פי הציון שלו באנגלית (עד 119 בפסיכומטרי/אמיר/אמירם) חייב  בשני קורסי אנגלית כשפה זרה, דהיינו אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב', או יותר (טרום בסיסי, בסיסי), בזה סיים את חובותיו באנגלית ולכן אינו נדרש בקורסי תוכן באנגלית.
  • לתשומת לב, את קורסי התוכן בשפה האנגלית יש להשלים במהלך לימודי התואר הראשון. כמו כן, סטודנט שמחויב בקורס תוכן (או שניים) בשפה האנגלית, חייב ללמוד את קורסי התוכן באנגלית במחלקת ההתמחות בלבד.
  • סטודנטים הלומדים תואר ראשון נוסף אינם חייבים בקורסי תוכן נוספים על אלה שבהם הם מחויבים בתואר הראשון העיקרי שבו הם לומדים.