Skip to main content
 

לומדה לרגישות תרבותית

"תקווה ישראלית באקדמיה" מבקשת להגביר את הגיוון, ההכלה והשותפות בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית בכדי לייצר חברה הוגנת, מלוכדת שבה כולם שותפים ואחראיים לצמיחתה.

במסגרת זו אנו עובדים על התאמת המוסד לעבודה עם קהלים מגוונים ("כשירות תרבותית"). סגל אקדמי כשיר תרבותית יסיר חסמי למידה תרבותיים, יקטין נשירה ויוביל ללמידה אפקטיבית המותאמת לקבוצות תרבותיות שונות. סגל מנהלי כשיר ייצר תחושת שייכות ויגביר את המעורבות והאחריות כלפי המוסד

סטודנטיות הולכות בקמפוס

 

התהליכים הנ"ל אינם נעשים באופן טבעי, יש לאמן ולהתאמן על כך.  מוטלת עלינו אחריות מוסדית להכשיר את הסגל כחלק מהכשרתו המקצועית. בהמשך לכך, פיתחנו לומדה למתן שירות מותאם לקהלים מגוונים. הלומדה מהווה תשתית מוסדית אחידה שתפקידה לעורר מודעות, וסובלנות כלפי ה"אחר" וכן להקנות כלים ישומיים לעבודה עם קהלים מגוונים, זאת כחלק מהמסר המוסדי לאופן התנהלות הבאים בשעריו.

אנו תקווה כי האימון בלומדה יאפשר לכם לעשות את עבודתכם בצורה אפקטיבית יותר. היו אתם השופטים ושתפו אותנו ברשמים שלכם. 

לכניסה ללומדה לרגישות תרבותית