Skip to main content
טביעת אצבעות

קרימינולוגיה עם פסיכולוגיה – דו חוגי מובנה

התוכנית הדו-חוגית בקרימינולוגיה עם פסיכולוגיה משלבת בין שני התחומים המקנים לסטודנטים תפיסה מלאה ועשירה של תופעת הפשיעה. לימודי הקרימינולוגיה מקנים ידע אקדמי בכל הנוגע לתופעת העבריינות, מהיכן היא צומחת וכיצד ניתן לטפל בתופעה. בעוד לימודי הפסיכולוגיה מקנים ידע על מרכיבים ביולוגיים, רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים העומדים בבסיס התנהגות נורמלית ואבנורמלית.

Our students