Skip to main content
תעודת הוראה במדעי החברה
תעודת הוראה
הפקולטה לחינוך | חינוך

תעודת הוראה במדעי החברה

במסלול להוראת מדעי החברה לומדים כיצד ללמד מקצועות רבים כגון: סוציולוגיה, פסיכולוגיה, תקשורת, כלכלה, מדעי המדינה ואזרחות, חינוך פיננסי, קרימינולוגיה, אנתרופולוגיה ומגדר - מקצועות הקשורים למדעי החברה. במסלול לומדים ללמוד וללמד בשיטת החקר והגילוי, לומדים איך ללמד בצורה משמעותית ולהצעיד את התלמידים ללמידת חקר, לעבודות חקר, ליחידת החקר במדעי החברה ('יחידה חמישית') ומטלת ביצוע באזרחות, לומדים איך ללמד בקבוצות עבודה, וכיצד לטפח עבודת צוות בקרב התלמידים. המסלול יפתח בהתאם למספר נרשמים כנדרש.

הסטודנטים שלנו