Skip to main content
 

חזון ויעדים

הדיאלוג בין המורשת היהודית לבין הערכים החברתיים והדמוקרטיים המודרניים מתרחב באוניברסיטת בר-אילן לדיאלוג בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. התרחבות זו עומדת ביסוד פעילותה של 'תקווה ישראלית באקדמיה'.

גש"ה : גיוון, שותפות והכלה – "תקווה ישראלית": שותפות בשיח יוצר עתיד

מי אנחנו?

תכנית גש"ה ("תקווה ישראלית באקדמיה") נהגתה בבית נשיא המדינה בשותפות המל"ג והיא מתקיימת בכל המוסדות האקדמאיים המתוקצבים. בבר אילן התוכנית מתקיימת בברכת הנהלת האוניברסיטה ובאחריות דיקן הסטודנטים. מטרתה להגביר את הגיוון במוסד ולהנגישה לסטודנטים מקבוצות מגוונות במטרה כי אלו ישתלבו בשוק התעסוקה ובציבוריות הישראלית.

מנין באנו?

באנו מהמציאות הישראלית. מתוך הפער שבין המציאות הדמוגרפית לבין יצוגם של הקבוצות המגוונות במוקדי הכח וההשפעה. פער זה, הוא אחד מהסיבות לקיטוב בחברה הישראלית. האקדמיה היא נקודת מפגש ראשונה בין קבוצות שונות בחברה ולפיכך היא מהווה הזדמנות פז להיכרות, מפגשים ושיח בין הקבוצות במטרה כי אלו יובילו לשותפות ואחריות של כל הקבוצות בבניית החברה הישראלית. 

למה התכנית חשובה?

ראשית, במישור הערכי, יצירת חברה הוגנת תאפשר הזדמנות שווה לכולם להשתתף ולהשפיע . שנית, במישור הפרגמטי, הכללת קבוצות רבות יותר בתעסוקה תגדיל את מנוע הצמיחה, תקטין את מספר הנתמכים ותגדיל את מספר הנושאים בנטל. שלישית, במישור החברתי, שותפות של קבוצות מגוונות תקטין  את הקיטוב בחברה.

מה אנו עושים?

תהליכי גיוון אינם נעשים באופן טבעי והם דורשים התערבות פרואקטיבית לאור תכנית עבודה ברת קיימא בכל מישורי הישום של המוסד: הכשרות לסגל אקדמאי ומינהלי, תוכנית לימודים ומחקר המותאמת לקהלים מגוונים ומשקפת את הקבוצות השונות, תמיכה בסטודנטים מרקעים מגוונים ועידוד השיח ביניהם, יצירת קמפוס בטוח ונוח לקבוצות שונות ופיתוח הכשרות מקצועיות שיאפרו השתלבות של סטודנטים מגוונים בשוק התעסוקה.

לאן נלך?

מטרתנו ליצור אקדמיה מגוונת הרואה ונותנת ביטוי לקבוצות שונות בחברה הישראלית ומקדמת את השותפות ביניהם. לשם כך, יש ליצור אתכם ועבורכם סביבה לימודית מכבדת ורגישה במרחב המוסדי, במרחב האקדמי הוירטואלי, בין חבריכם לספסל הלימודים, בצוות ההוראה, בתוכניות הלימודים ובמעבר לשוק העבודה.

כל אחד מאתנו בא ממקום שונה, כולנו בחרנו ללמוד כאן, בבר אילן, יחד נהפוך את הסביבה האקדמית למקום נעים לכל אחד מאתנו ולכולנו יחד.  כולנו חלק מפספס ישראלי אחד.

אנחנו מזמינים אתכם, קהילת האוניברסיטה: סטודנטים, מרצים, אנשי מנהלה ואחרים, להיות שותפים לתוכנית זו.

היכן תפגשו אותנו?

באhרועים ומפגשים שנערכים במהלך שנת הלימודים .

 

במייל:

ד"ר ליאת פרידגוט נצר, הממונה על "תקווה ישראלית" אוניברסיטת בר-אילן: [email protected]

פרופ' אבי גלבוע, יו"ר וועדת ההיגוי של "תקווה ישראלית" אוניברסיטת בר- אילן: [email protected]