Skip to main content
 

ועדת ההוראה לשנה"ל תשפ"ב

ועדת ההוראה האוניברסיטאית מורכבת מ-16 חברות וחברים והם מייצגים את כל הפקולטות באוניברסיטה. המרצות והמרצים שייכים לסגל הבכיר. יו"ר הוועדה הוא הרקטור, פרופ' אמנון אלבק וסגן יו"ר הוועדה הוא פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור.

תפקידי הוועדה

לקראת כל שנת לימודים באוניברסיטה, הפקולטות והמחלקות מכינות את תוכניות הלימודים שלהן לשנה הקרובה ומגישות אותן ללשכת סגן הרקטור, סיו"ר הוועדה.

חברות וחברי הוועדה מקבלים את תוכניות הלימודים, בוחנים אותן ומאשרים.

בבדיקת התוכנית, חברי הוועדה שמים לב לדגשים הבאים:

  • האם התוכנית עונה להנחיות הכלליות של הסנט באשר לתכניות הלימודים באוניברסיטה.
  • האם קיימת כפילות בקורסים שנלמדים ביחידות שונות.
  • האם חברות וחברי הסגל מלמדים את הקורסים שבתחום התמחותם.
  • האם התכנית עומדת בדרישות שקבעו רשויות אקדמיות מוסמכות ללימודים לקראת תואר או תעודה.
  • האם התוכנית עונה להנחיות הרשויות האקדמיות המוסמכות לגבי עומס שעות לימוד או הוראה.

תפקידים נוספים:

  •  בדיקה ואישור תוכניות לימוד חדשות ומסלולי לימוד חדשים.
  • המלצה על דרכים לשיפור ההוראה באוניברסיטה.
  • המלצה על הקמה ומינוי של וועדות בדיקה אקדמיות כדי שיעריכו את רמת ההוראה במסלולי הלימוד השונים.
  • ממליצה למרצות ומרצים שרמת ההוראה שלהם נמוכה על דרכים לשיפור ההוראה, כגון סדנאות באמצעות האגף ללמידה והוראה.

 חברי הוועדה בודקים ומאשרים תוכניות לימוד חדשות ומסלולי לימוד חדשים.

חברי הוועדה ממליצים על דרכים לשיפור ההוראה באוניברסיטה.

חברי הוועדה ממליצים על הקמה ומינוי של ועדות בדיקה אקדמיות 'שיעריכו את רמת ההוראה במסלולי הלימוד השונים.

חברי הוועדה בודקים מרצים שרמת הוראתם נמוכה ומציעים להם דרכים לשיפור ההוראה, שלהם, כגון סדנאות.

 

חברות וחברי הוועדה לשנה"ל תשפ"ב:

פרופ' טל אבינדב, המחלקה לניהול

ד"ר אורלי אבני, הפקולטה לרפואה

ד"ר רות בן ישר, המחלקה לכלכלה

פרופ' זהבית גרוס, ביה"ס לחינוך

ד"ר אלון חסיד, המחלקה לפילוסופיה

פרופ' גליה ינושבסקי, המחלקה לתרבות צרפת

פרופ' יהונתן יעקבס, המחלקה לתנ"ך

פרופ' גור יערי, הפקולטה להנדסה

פרופ' רומן כצמן, המחלקה לספרות עם ישראל

ד"ר בנימין מוטרו, הפקולטה למדעי החיים

פרופ' חמוטל סלובין, המרכז הרב תחומי לחקר המוח

פרופ' רון עדין, המחלקה למתמטיקה

פרופ' אסף פאר, המחלקה לפיזיקה

פרופ' יעל פרלמן, המחלקה לניהול

ד"ר יותם קפלן, הפקולטה למשפטים

ד"ר שי שטרן, הפקולטה למשפטים

המזכיר האקדמי, ד"ר רחל לוי דרומר

מרכזת הוועדה: גב' יפעת חן, ראש לשכת סגן הרקטור.