Skip to main content

ועדת ההוראה לשנה"ל תשפ"א

עדת ההוראה האוניברסיטאית מורכבת מ-19 חברים והם מייצגים את כל הפקולטות באוניברסיטה. המרצים שייכים לסגל הבכיר. יו"ר הוועדה הוא הרקטור, פרופ' אמנון אלבק וסגן יו"ר הוועדה הוא פרופ' אריה רייך, סגן הרקטור

תפקידי הוועדה

לקראת כל שנת לימודים באוניברסיטה, הפקולטות והמחלקות מכינות את תוכניות הלימודים שלהן לשנה הקרובה ומגישות אותן ללשכת סגן הרקטור, סיו"ר הוועדה.

חברי הוועדה מקבלים את תוכניות הלימודים, בוחנים אותן ומאשרים.

בבדיקת התוכנית, חברי הוועדה שמים לב לדגשים הבאים:

  • האם התוכנית עונה להנחיות הכלליות של הסנט באשר לתכניות הלימודים באוניברסיטה.
  • האם קיימת כפילות בקורסים שנלמדים ביחידות שונות.
  • האם חברי הסגל מלמדים את הקורסים שבתחום התמחותם.
  • האם התכנית עומדת בדרישות שקבעו רשויות אקדמיות מוסמכות ללימודים לקראת תואר או תעודה.
  • האם התוכנית עונה להנחיות הרשויות האקדמיות המוסמכות לגבי עומס שעות לימוד או הוראה.

 חברי הוועדה בודקים ומאשרים תוכניות לימוד חדשות ומסלולי לימוד חדשים.

חברי הוועדה ממליצים על דרכים לשיפור ההוראה באוניברסיטה.

חברי הוועדה ממליצים על הקמה ומינוי של ועדות בדיקה אקדמיות 'שיעריכו את רמת ההוראה במסלולי הלימוד השונים.

חברי הוועדה בודקים מרצים שרמת הוראתם נמוכה ומציעים להם דרכים לשיפור ההוראה,שלהם, כגון סדנאות.

 

חברי הוועדה לשנה"ל תשפ"א הם:

ד"ר אורלי אבני, הפקולטה לרפואה

ד"ר רות בן ישר, המחלקה לכלכלה

פרופ' זהבית גרוס, ביה"ס לחינוך

פרופ' יובל דולב, המחלקה לפילוסופיה

פרופ' גליה ינושבסקי, המחלקה לתרבות צרפת

פרופ' יהונתן יעקבס, המחלקה לתנ"ך

פרופ' גור יערי, הפקולטה להנדסה

פרופ' רומן כצמן, המחלקה לספרות עם ישראל

ד"ר בני מוטרו, הפקולטה למדעי החיים

פרופ' רון עדין, המחלקה למתמטיקה

ד"ר רונית עיר שי, התוכנית ללימודי מגדר

פרופ' אסף פאר, המחלקה לפיזיקה

פרופ' יעל פרלמן, המחלקה לניהול

ד"ר יותם קפלן, הפקולטה למשפטים

פרופ' טובה רוזנבלום, המחלקה לניהול

ד"ר שי שטרן, הפקולטה למשפטים

המזכיר האקדמי, ד"ר רחל לוי דרומר

מרכזת הוועדה: גב' יפעת חן, ראש לשכת סגן הרקטור.