Skip to main content
 

רישום ללימודים בין מוסדיים

סטודנטים מאוניברסיטה אחרת המעוניינים ללמוד בבר-אילן במסגרת לימודים בין-מוסדיים:

ימלאו  טופס פנייה מקוון שישלח למדור תוכניות לימודים (תל"מ).

יש לצרף לטופס הפנייה את האישורים הבאים:

 • אישור ללימודים בין-מוסדיים מהאוניברסיטה בה אתם לומדים (לקראת תואר).
 • אישור רישום לקורס המבוקש ממזכירות המחלקה באוניברסיטת בר-אילן.

לאחר קבלת הפנייה, תשלח הודעה לכתובת הדוא"ל שלכם עם הוראות לביצוע רישום לקורס ותשלום שכר לימוד.

הקורס יילמד במסגרת שמיעה חופשית.

סטודנטים מאוניברסיטת בר-אילן המעוניינים ללמוד קורס באוניברסיטה אחרת במסגרת ההסכם הבין-מוסדי יפעלו על פי ההנחיות הבאות:

תואר ראשון
 • הגשת בקשה למחלקה/פקולטה הרלוונטית באוניברסיטת בר-אילן.
 • מילוי טופס פנייה מקוון  למדור תוכניות לימודים (תל"מ). יש לצרף לטופס הפנייה אישור מהמחלקה/פקולטה שאישרה את הבקשה.
 • לאחר אישור הבקשה, ישלח אישור ללימודים בין-מוסדיים לכתובת הדוא"ל שלכם.
 • יש לפנות עם האישור לאוניברסיטה המארחת להסדרת הרישום לקורס.
תואר שני
 • פניה למדור לתואר שני לאישור הבקשה. יש לציין נימוקים לבקשה ולצרף המלצת מחלקה.
 • לאחר אישור המדור לתואר שני יש לפנות בטופס פניה למדור תל"מ ולצרף את אישור המדור לתואר שני.
 • לאחר אישור הבקשה ישלח אישור ללימודים בין מוסדיים לכתובת המייל של הסטודנט/ית
 • יש לפנות עם האישור לאוניברסיטה המארחת להסדרת הרישום לקורס.

הערה: מיועד לסטודנטים במסלול עם תיזה בלבד.
          עד 4 ש"ש קורסים דיסיפלינריים

תואר שלישי
 • יש למלא טופס פניה למדור ללימודי תואר שלישי ולצרף אישורים של המחלקה ואישורי מנחים. הבקשה תועבר למדור לתואר שלישי ע"י מזכירות המחלקה/פקולטה
 • לאחר אישור הבקשה ישלח אישור ללימודים בין מוסדיים לכתובת המייל של הסטודנט/ית
 • יש לפנות עם האישור לאוניברסיטה המארחת להסדרת הרישום לקורס.

שכר לימוד במסגרת לימודים בין- מוסדיים

שכר הלימוד בגין הקורסים ישולם לאוניברסיטה המארחת בהתאם לכללים הבאים:

תלמיד תואר ראשון – 2.5% לשעה סמסטריאלית

תלמיד תואר שני – 5% לשעה סמסטריאלית

תלמיד תואר שלישי – עד 4 שעות סמסטריאליות לכל התואר ללא תשלום.

כל שעה נוספת תחויב לפי 2.5%.