Skip to main content

רישום ללימודים בין מוסדיים

סטודנטים מאוניברסיטה אחרת שאושר להם ללמוד בבר אילן במסגרת לימודים בין- מוסדיים ייפנו בטופס פניה למדור תוכניות לימודים (תל"מ). 
יש לצרף לפניה את האישור ללימודים בין מוסדיים מהאוניברסיטה בה הם לומדים (לקראת תואר) וכן אישור רישום לקורס המבוקש ממזכירות המחלקה באוניברסיטת בר אילן.
לאחר קבלת הפניה תשלח הודעה לכתובת המייל של הסטודנט/ית עם הוראות לביצוע רישום לקורס ותשלום שכר לימוד.

הקורס יילמד במסגרת שמיעה חופשית

סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר אילן ונדרשים ללמוד קורס באוניברסיטה אחרת במסגרת ההסכם הבין מוסדי יפעלו על פי ההוראות להלן:

 • סטודנטים הלומדים באוניברסיטת בר אילן ונדרשים ללמוד קורס באוניברסיטה אחרת במסגרת ההסכם הבין מוסדי יפעלו על פי ההוראות להלן:
תואר ראשון
 • הגשת בקשה למחלקה/פקולטה
 • פניה בטופס פניה למדור תל"מ . יש לצרף את אישור המחלקה.
 • לאחר אישור הבקשה ישלח אישור ללימודים בין מוסדיים לכתובת המייל של הסטודנט/ית
 • יש לפנות עם האישור לאוניברסיטה המארחת להסדרת הרישום לקורס.
תואר שני
 • פניה למדור לתואר שני לאישור הבקשה. יש לציין נימוקים לבקשה ולצרף המלצת מחלקה.
 • לאחר אישור המדור לתואר שני יש לפנות בטופס פניה למדור תל"מ ולצרף את אישור המדור לתואר שני.
 • לאחר אישור הבקשה ישלח אישור ללימודים בין מוסדיים לכתובת המייל של הסטודנט/ית
 • יש לפנות עם האישור לאוניברסיטה המארחת להסדרת הרישום לקורס.

הערה: מיועד לסטודנטים במסלול עם תיזה בלבד.
          עד 4 ש"ש קורסים דיסיפלינריים

תואר שלישי
 • יש למלא טופס פניה למדור ללימודי תואר שלישי ולצרף אישורים של המחלקה ואישורי מנחים. הבקשה תועבר למדור לתואר שלישי ע"י מזכירות המחלקה/פקולטה
 • לאחר אישור הבקשה ישלח אישור ללימודים בין מוסדיים לכתובת המייל של הסטודנט/ית
 • יש לפנות עם האישור לאוניברסיטה המארחת להסדרת הרישום לקורס.

שכר לימוד במסגרת לימודים בין- מוסדיים

שכר הלימוד בגין הקורסים ישולם לאוניברסיטה המארחת בהתאם לכללים הבאים:

תלמיד תואר ראשון – 2.5% לשעה סמסטריאלית

תלמיד תואר שני – 5% לשעה סמסטריאלית

תלמיד תואר שלישי – עד 4 שעות סמסטריאליות לכל התואר ללא תשלום.

כל שעה נוספת תחויב לפי 2.5%.