Skip to main content

רישום ללימודים בין מוסדיים

סטודנטים מאוניברסיטה אחרת המעוניינים ללמוד בבר-אילן במסגרת לימודים בין-מוסדיים ימלאו טופס פנייה מקווןאותו יש לשלוח למדור תוכניות לימודים (תל"מ).

לטופס הפנייה נא צרפו את האישורים הבאים:

 • אישור ללימודים בין-מוסדיים מהאוניברסיטה בה אתם לומדים (לקראת תואר).
 • אישור רישום לקורס המבוקש ממזכירות המחלקה באוניברסיטת בר-אילן.

אחרי שנקבל את הפניה נשלח לכם הודעה לכתובת הדוא"ל שלכם עם הוראות לביצוע רישום לקורס ותשלום שכר לימוד.

הקורס יילמד במסגרת שמיעה חופשית.

סטודנטים מאוניברסיטת בר-אילן המעוניינים ללמוד קורס באוניברסיטה אחרת במסגרת ההסכם הבין-מוסדי יפעלו על פי ההנחיות הבאות:

תואר ראשון
 • הגשת בקשה למחלקה או לפקולטה הרלוונטית באוניברסיטת בר-אילן.
 • מילוי טופס פנייה מקוון למדור תוכניות לימודים (תל"מ). יש לצרף לטופס הפנייה אישור מהמחלקה או הפקולטה שאישרה את הבקשה.
 • לאחר אישור הבקשה, נשלח אישור ללימודים בין-מוסדיים לכתובת הדוא"ל שלכם.
 • יש לפנות עם האישור לאוניברסיטה המארחת להסדרת הרישום לקורס.
תואר שני
 • פניה למדור לתואר שני לאישור הבקשה. יש לציין נימוקים לבקשה ולצרף המלצת מחלקה.
 • לאחר אישור המדור לתואר שני יש לפנות בטופס פניה למדור תל"מ ולצרף את אישור המדור לתואר שני.
 • לאחר אישור הבקשה נשלח אישור ללימודים בין מוסדיים לכתובת המייל של הפונה
 • יש לפנות עם האישור לאוניברסיטה המארחת להסדרת הרישום לקורס.

הערה: מיועד לסטודנטים במסלול עם תזה בלבד.
          עד 4 ש"ש קורסים דיסיפלינריים

תואר שלישי
 • יש למלא טופס פניה למדור ללימודי תואר שלישי ולצרף אישורים של המחלקה ואישורי מנחים. הבקשה תועבר למדור לתואר שלישי על ידי  מזכירות המחלקה או הפקולטה
 • לאחר אישור הבקשה נשלח אישור ללימודים בין מוסדיים לכתובת המייל הפונה
 • יש לפנות עם האישור לאוניברסיטה המארחת להסדרת הרישום לקורס.

שכר לימוד במסגרת לימודים בין-מוסדיים

שכר הלימוד בגין הקורסים ישולם לאוניברסיטה המארחת בהתאם לכללים הבאים:

סטודנטים לתואר ראשון ישלמו 2.5% משכר הלימוד, לשעה סמסטריאלית

סטודנטים לתואר שני ישלמו 5% משכר הלימוד, לשעה סמסטריאלית

סטודנטים לתואר שלישי הלומדים עד 4 שעות סמסטריאליות לכל התואר, לא ישלמו. כל שעה נוספת תחויב לפי 2.5% משכר הלימוד.  

מדור תוכניות לימודים (תל"מ)

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 - 12:00

טופס פניה למדור תוכניות לימודים (תל"מ)


רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים- אביטל אמר

מרכזת מדור- חגית צעדי

צוות המדור- עירית בודה, שירן בן שימול, אסתי ברלינר, איילת גרינבלום, תמי מאירוביץ', ורד נבנצאל, מיכל פינקלברג, איילת רטנר