Skip to main content

קורסים בשמיעה חופשית

מידע כללי:

שמיעה חופשית מאפשרת לתלמידים להשתתף במגוון קורסים אקדמיים ולרכוש העשרה וידע מבלי לעבור את הליך הקבלה לתואר או להיות כפופים לדרישות אקדמיות. השומעים החופשיים רשאים להשתתף בהרצאות, להשתמש בספרייה, להגיש עבודות ככל הסטודנטים וגם לגשת לבחינות הסיום, מבלי להיות מחויבים למסגרת אקדמית מלאה.

סטודנטים ותיקים המעוניינים להיות שומעים חופשיים יפעלו בהתאם לדרישות הכלליות לרישום במסגרת שמיעה חופשית:

 1. א. תלמיד שהיה רשום בעבר ללימודים לקראת תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ולא סיים, יוכל להירשם במסגרת שמיעה חופשית בהיתר של מדור הסטטוס.
  ב. תלמידי תואר שני ושלישי, יוכלו להירשם במסגרת שמיעה חופשית בהיתר של ביה"ס לתארים מתקדמים
   
 2. שומע חופשי המבקש להפוך לסטודנט לתואר אקדמי, יגיש בקשתו למדור לקבלת תלמידים (תואר ראשון) או לביה"ס ללימודים מתקדמים (תואר שני או שלישי), בתאריכי הרישום של כל שנה, ובקשתו תידון על פי הנהלים המקובלים בוועדות הקבלה. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר שני יוכל להירשם עד ל-4 שעות סמסטריאליות. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.

  שומע חופשי שהתקבל ללימודים לקראת תואר, תידון ההכרה בקורסים אותם למד על ידי מדור הסטטוס או ביה"ס ללימודים מתקדמים תוך תיאום והסכמה עם המחלקות הרלוונטיות.
 3. רישום לשמיעה חופשית מתבצע במערכת האינ-בר לקורסים המופיעים באשכול הלימודים. לרישום לקורסים שאינם מופיעים באשכול, יש לפנות למזכירות המחלקה.
 4. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר ראשון יכול להירשם לתוכנית חלקית הכוללת עד 26 שעות סמסטריאליות במצטבר כל השנים, לכל היותר.

מועדי הרשמה לקורסים:

הרשמה לקורסי סמסטר ב' בלבד תתקיים בין התאריכים 23.2.2022-16.3.2022, כב' אדר א'- יג אדר ב', תשפ"ב.

איך נרשמים לקורסים בשמיעה חופשית:

יש להיכנס לקישור ולפתוח משתמש חדש לשנה"ל תשפ"ב (גם לנרשמים משנים קודמות). את המשתמש כדאי לפתוח מספר ימים לפני ימי הרישום על מנת שהפרטים יהיו מעודכנים בזמן הרישום. עלות ההרשמה 20 שקלים. 

לאחר הרישום וביצוע תשלום דמי הפניה יתקבל אישור לדואר האלקטרוני על קליטת פנייתך. למחרת יש להיכנס לאינבר, לאפס סיסמה ולהיכנס למערכת האילנט.

לרישום לקורסים יש ללחוץ על לשונית "יועץ וירטואלי" בסרגל הכלים הכחול מימין ולחתום על הצהרת הלימודים שתופיע על המסך. להמשך הרישום הקליקו על אשכול "לימודים כלליים", ואז תעלה רשימה של קורסים.

לבחירת קורס יש להקליק על העיפרון, לאשר בחירה והקורס ישתבץ (יהיה ניתן לראותו תחת "קורסים ללא מועדים"/"מערכת שעות-סטודנט"). לאחר הרישום תעלה הודעת חיוב לתשלום בתוך 4 שעות מזמן הרישום. אם התשלום לא יעודכן תוך 4 שעות, הקורסים ימחקו. לאחר הרישום יש להיכנס לאינ-בר --- מצב חשבון --- תשלום חוב---- ולשלם את שכר הלימוד עבור הקורס/ים. (סרטון הדרכה

הרשמה לקורסי אנגלית שפה זרה תתקיים באמצעות רישום יועץ מחלקתי. יש לפנות למזכירות המחלקה לאנגלית שפה זרה. לאחר הרישום יש להיכנס לאינבר> מצב חשבון> תשלום חוב> ולשלם את שכר הלימוד עבור הקורס/ים. (סרטון הדרכה

במסגרת שמיעה חופשית, ניתן ללמוד קורסים בשמיעה חופשית עד היקף של 26 ש"ס במצטבר. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר שני יכול להירשם ל-4 ש"ס בלבד.

מגבלות על רישום לקורסים:

על פי תקנון האוניברסיטה. לא ניתן להירשם לקורסים חופפים במועדם (יום ושעה) 

אי עמידה בתנאי קדם או בדרישות מקדימות לקורס.

לאחר התשלום, על הסטודנט להיכנס לוודא כי הקורסים הרשומים ב"מערכת מידע אישי לסטודנט" (מערכת שעות- רשימה- סמסטר א'/ב'/שנתי) משקפים במדויק את מצב ההרשמה.

האוניברסיטה תשתדל לקיים את הקורסים על פי מתכונתם המתפרסמת בזה. עם זאת היא  שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בלוח זמני הקורסים או לבטל קורסים אם לא יהיה מספר סביר של מועמדים או מכל סיבה טכנית אחרת.

שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב:

שכר הלימוד לשעתיים סמסטריאליות (ש"ס) - 1,150 ש"ח 

 1. רישום לעד 6 ש"ס מותנה תשלום אחד באשראי תוך 4 שעות. רישום בהיקף שמעל ל-6 ש"ס ניתן לשלם בשני תשלומים.
 2. תיכוניסטים שירשמו לקורסים עד היקף של 12 ש"ס יחויבו ב-50% מגובה מחיר של שמיעה חופשית. מעבר לשעות אלו יחויב בתעריף מלא של שמיעה חופשית. 

ביטול לימודים:

 1. שומע חופשי המפסיק את לימודיו מסיבה כלשהי, צריך להודיע על כך מידית בכתב למדור תל"מ בטופס פניה. אי הודעה כנ"ל תחייב את התלמיד בתשלומי שכ"ל כמפורט להלן.
 2. תלמיד המודיע על ביטול הרשמתו לקורסים עד סוף תקופת השינויים בלבד (סמסטר א' ושנתיים:  13-27 באוקטובר 2021, ז'- כא' חשוון, תשפ"ב. סמסטר ב': 23.2-16.3.2022, כב' אדר א'- יג' אדר ב', תשפ"ב) יוחזר לו כספו.
 3. תלמיד המודיע על ביטול הרשמתו לאחר תקופת השינויים יחויב במלוא שכר הלימוד גם אם לא השתתף בלימודים.

הרשמה לבנות שירות לאומי:

ניתן להירשם לקורסים במסגרת השירות הלאומי במדרשה .

בחינות ותוצאותיהן:

שומע חופשי רשאי להיבחן בקורסים אליהם נרשם. ההשתתפות בבחינות מותנית בתשלום כל שכר הלימוד שהתבקש.

שומע חופשי רשאי להבחן רק בקורסים אליהם נרשם באופן רשמי.

יש לוודא היטב כי כל הקורסים שנלמדו אכן רשומים.

לא ניתן להיבחן בקורסים שלא בוצע אליהם רישום.

את תוצאות הבחינות ניתן לראות באתר האינטרנט של האוניברסיטה באמצעות מערכת מידע אישי לסטודנט "אינ-בר".

דו"ח לימודים:

דו"ח לימודים ניתן להפיק באופן עצמאי במערכת האינ-בר.

שימוש בשירותי הספריות באוניברסיטה:

שומע חופשי זכאי, עם הצגת אישור על הרשמתו כשומע חופשי, לקבל את השירותים הניתנים על ידי מערכת הספריות שבאוניברסיטה.

ועדת משמעת:

התלמידים חייבים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמת סטודנטים באוניברסיטת בר-אילן ולמלא אחרי ההוראות בנדון זה המפורטות בתקנות השונות של האוניברסיטה. כעבירה על כללי המשמעת תיחשב (בין אם בוצעה בין כתלי האוניברסיטה או מחוצה להם):

א. התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי.

ב. פגיעה בשלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה ואי ציות להוראותיהם.

ג. הטעיית שלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה בידיעה כוזבת וכד'.

ד. הונאה בבחינה (העתקה, שיחה עם חבר בשעת הבחינה וכד'( או מעשה תרמית דומה זיוף, השגת חתימות מורים בערמה וכד').

ה. פגיעה ברכוש האוניברסיטה.

שומע חופשי שעבר על אחד מכללי המשמעת הללו יובא לדין בפני ועדת המשמעת המוסמכת להענישו.

שונות:

האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים כמפורט בידיעוניה השונים (ראה להלן). למרות זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להאריך את שנת הלימודים או לשנות את מועד הסמסטרים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפי שיקול דעתה. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מהסעיפים לעיל וזאת על פי החלטה של הגורמים המוסמכים והמופקדים על הנושאים המוזכרים לעיל. לצורך בירורים שונים וכל הקשור בנושא שומע חופשי, יש לפנות למדור תל"מ.

פקולטות ומחלקות 

טופס הרשמה:

ההרשמה כרוכה בתשלום של 20 ₪

שמיעה חופשית תשפ"ב