Skip to main content
 

שכר לימוד תואר שני

עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתואר שני

Table

הנושא

תיאור   

שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית 15,265 ₪

שכר לימוד  היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

לשנת תשפ"ד 15,265 ₪ צמוד למדד יולי 2023.

סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל.

תשלומים נלווים

בשנת תשפ"ד:

רווחה- 359 ש"ח 

שמירה- 626 ש"ח 

דמי ארגון-10 ש"ח

תשלומים נלווים –שמירה, רווחה ודמי ארגון לאגודת הסטודנטים הארצית.

תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית

אחוז  שכ"ל לתואר

200%

250%

מינימום 200% שכ"ל לתואר

חינוך - במגמת לקויות למידה

מספר שנות תקן

2

2.5

מספר השנים התקניות הנדרשות לתואר
לתואר שני - שנתיים

חינוך - במגמת לקויות למידה - שנתיים וחצי

מספר שעות תקן לתואר מספר שעות הלימוד שיש ללמוד כדרישת מינימום לקבלת התואר בתכנית אותה לומד הסטודנט.
מספר שעות לימוד שנתיות לצורך חיוב שכר לימוד

מספר השעות  השנתיות אליהם רשום הסטודנט בפועל (לא כולל לימודי אנגלית ושעות השלמה), לרבות קורסים שניתן מהם פטור, ועל פי התקנות אינם פטורים מתשלום.

בחישוב שכ"ל תיחשב שעה שנתית כשעה מלאה.

*סטודנטים בתוכניות לימודים מיוחדות נדרשים להתעדכן בתקנון הרלוונטי אליהם.

גובה שכר לימוד מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד הבסיסי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

אופן חישוב שכ"ל

Table
אחוז שכ"ל שנתי

אחוז שכ"ל  לתואר    X  מספר שעות לימוד השנה

 מספר  שעות תקן לתואר

מחיר שכ"ל לשנה אחוז שכ"ל שנתי X  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.
מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה עודפת.

תעריף לשעה עודפת- 6.7% לשעה X  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

הגשת מטלה בשנת לימודים בה הסטודנט אינו רשום לקורסים חיוב 10% משכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית. סטודנטים אלו לא יחויבו בתשלומים נלווים.

* מחירי שכר הלימוד בקיץ יפורסמו סמוך למועד תחילת סמסטר קיץ.

מחיר שעת הלימוד אינו אחיד לכל הסטודנטים אלא תלוי במספר שעות התקן של תוכנית הלימודים אותה בחר הסטודנט.
שכר לימוד לשעות קיץ, תשלומים נלווים, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות ואנגלית צמוד למדד יולי 2023 המתעדכן בכל 15 לחודש.

חיוב שכ"ל בתואר שני

Table

שנת הלימוד*

חישוב שכר לימוד

הסבר

שנתיים ראשונות מינימום 50% לשנה
 • ישלם הסטודנט לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-50% שכ”ל  יסודי לשנת הלימודים הנוכחית + תשלומים נלווים.
 • לצורך החישוב יילקחו בחשבון רק קורסים הנלמדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' (ללא קיץ וקורסי השלמה).
 • בשנה בה הסטודנט מסיים את מכסת שעות הלימוד לתואר, ישלם לפי חלקיות לימודיו + תשלומים נלווים.

החל משנה שלישית – סטודנט שטרם צבר 200% (בשנים שקדמו לשנת הלימוד הנוכחית)

מינימום 50% לשנה
 • ישלם הסטודנט לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-50% שכ”ל  יסודי לשנת הלימודים הנוכחית + תשלומים נלווים.
 • לצורך החישוב יילקחו בחשבון רק קורסים הנלמדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' (ללא קיץ וקורסי השלמה).
 • בשנה בה הסטודנט מסיים את מכסת שעות הלימוד לתואר, ישלם לפי חלקיות לימודיו +תשלומים נלווים.
 • סטודנט שלא סיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד, ישלם תוספת 10% תקורת גרירה .

החל משנה שלישית- סטודנט שצבר 200%
(בשנים שקדמו לשנת הלימוד הנוכחית)

 • ישלם בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת 10% תקורה + תשלומים נלווים.
 • אם נותרה רק הגשת מטלה ישלם 10% שכ"ל בלבד.

החל משנה חמישית – סטודנט שצבר 200%

(בשנים שקדמו לשנת הלימוד הנוכחית)

 • סטודנט שלא סיים את חובות השמיעה בתום 4 שנות לימוד, ישלם שכר לימוד בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת 10% תקורה +תשלומים נלווים. 
 • אם נותרה רק הגשת מטלה ישלם 10% שכ"ל בלבד.
 • סטודנט תואר שני שיחויב בלימודי השלמה מעל 8 ש”ש תיווסף לו שנה נוספת לשנים התקניות לצורך חישוב התקורה בלבד.

*לצורך ספירת השנים לחישוב שכ"ל ותקורה יילקחו בחשבון גם שנים בהם היה בהפסקת לימודים.

השלמת תזה

בוגר תואר שני בתוכנית ללא תזה שהתקבל לאוניברסיטה לתוכנית השלמת תזה יחויב במינימום של 100%  שכ"ל יסודי לתואר, כמפורט:

תוכנית הלימודים הנה בהיקף של מקסימום 5 ש"ש*. כל שעה מעבר לכך תחויב בתעריף שעה עודפת. 
*שעות התקן יהיו 5 ש"ש + שעות התיזה במסלול.

Table

שנת הלימוד

חישוב שכר לימוד

הסבר

שנה ראשונה מינימום 50% לשנה

ישלם לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-50% שכ”ל  יסודי לשנת הלימודים הנוכחית + תשלומים נלווים.

לצורך החישוב יילקחו בחשבון רק קורסים הנלמדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' (ללא קיץ).

שנה שניה מינימום 50% לשנה

ישלם לפי חלקיות לימודיו אך לא פחות מ-50% שכ”ל + תשלומים נלווים.

אם בשנה זו הסטודנט מסיים את מכסת שעות התקן שלו, ישלם לפי חלקיות לימודיו + תשלומים נלווים.

לצורך החישוב יילקחו בחשבון רק קורסים הנלמדים בסמסטר א' ובסמסטר ב' (ללא קיץ).

שנה שלישית ואילך 10% תקורה + חיוב לפי חלקיות לימודים ישלם בהתאם לחלקיות לימודיו בתוספת 10% תקורה + תשלומים נלווים. אם נותרה רק הגשת מטלה ישלם 10% שכ"ל בלבד.

סטודנטים אזרחי חו"ל: ישלמו שכ"ל הגבוה ב-25% משכ"ל היסודי התקף באותה שנה.

נושאים נוספים

השלמות לתואר שני

סטודנט שהתקבל לתואר שני עם קורסי השלמה ישלם  980 ש"ח בשנת תשפ"ד לכל 1 ש"ש.

סטודנט שלמד  קורסי השלמה מעבר למכסת שעות ההשלמה שאושרו לו,  יחויב ב-6.7% שכ"ל לכל 1 ש”ש.

במקרים שקורסי ההשלמה לא יאופיינו, יחויב הסטודנט בתחילה לפי שעות רגילות של תואר שני ובגמר מכסת שעות הלימוד התקניות של לימודי התואר השני יחושב שכר הלימוד עבור שעות ההשלמה לפי 980 ₪  לכל 1  ש"ש בשנת תשפ"ד ( מעבר ל200%).

סטודנט לתואר שני שיחויב בלימודי השלמה מעל 8 ש”ש תיווסף לו שנה נוספת לשנים התקניות לצורך חישוב התקורה בלבד.

שעות ההשלמה לא ייצברו לחישוב מינימום אחוז שכר לימוד לתואר שני ובמידה שילמד קורסים לתואר שני יעשה לו תחשיב למינימום 50% רק בגין הקורסים לתואר.

תואר שני נוסף

סטודנט אשר סיים לימודיו לתואר שני ומבקש ללמוד תואר שני נוסף במקצוע אחר יחויב בעבור התואר הנוסף לא פחות ממחצית עלות התואר הנוסף. (הבדיקה תבוצע לאחר הגשת בקשה לסיום התואר הנוסף).

סטודנט הלומד במקביל שני תארים שניים
 • עבור כל תואר יבוצע חישוב שכ"ל כפי שתואר למעלה, ללא תלות בין התארים (תשלומים נלווים יחויבו פעם אחת).
 • בכל מקרה הסטודנט ישלם לא פחות משכ"ל מלא של התואר היקר ומינימום מחצית משכ"ל של התואר הנוסף.
 • חיוב השלמה למינימום 50%  ותקורת גרירה יחול על כל תואר בנפרד (בהתאם לכללי שכ"ל לתואר שני).
 • סטודנט לא יוכל לקבל שני תארים שונים באותה חלוקת תארים. למעט אם התואר השני בתעודת הוראה.
שינוי תוכנית לימודים במהלך התואר

סטודנט המשנה את תוכנית לימודיו במהלך התואר, השעות שצבר יוכרו לעניין חישוב שכ"ל בתוכנית החדשה (אם הקורסים הוכרו אקדמית לתוכנית החדשה).

אם שעות התקן של הסטודנט בתוכנית החדשה ישתנו, חישוב שכר הלימוד בשנת המעבר יבוצע בהתאם לתקן החדש של הסטודנט וכל כללי שכ"ל לתואר שני יחולו עליו (לרבות כללי צבירת מינימום אחוז שכר לימוד לתואר).

מעבר ממסלול עם תזה לבלי תזה (או להיפך)

מספר שעות התקן והתעריף לשעת לימוד באותה תוכנית לימודים יהיו זהים במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה.
סטודנט שלמד במסלול עם תזה ושילם 200%,  ועבר למסלול ללא תזה יחויב בשעות עודפות.

לימודי אנגלית

תעריף לשעה (1 ש"ש) לסטודנטים בתואר שני עומד ע"ס 500 ש"ח בשנת תשפ"ד.

תשלום זה אינו מצטרף לחשוב מינימום אחוז שכ"ל לתואר.

הבעה עברית

סטודנט לתואר שני שיירשם לקורס הבעה עברית יחויב עבור הקורס לפי כללי התקנון בתואר ראשון.

מדור שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)
 

טופס פניה למדור שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה:
רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים - אביטל אמר
סגנית רמ"ח - איריס גל רוה

רמ"ד שכר לימוד - חנה טוילי
צוות המדור: מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר, תמי כהן