Skip to main content
 

שכר לימוד תואר שלישי

עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתואר שלישי

Table

הנושא

תיאור

שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית 15,265 ש"ח

שכר לימוד  היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
לשנת תשפ"ד 15,265 ₪ צמוד למדד יולי 2023.

סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל.

תשלומים נלווים

בשנת תשפ"ד:

רווחה- 359 ש"ח
שמירה- 626 ש"ח 

תשלומים נלווים –שמירה ורווחה. תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.
אחוז  שכ"ל לתואר 200% תואר שלישי מינימום 200% (לא כולל קורסי קיץ).

גובה שכר לימוד מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד הבסיסי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

אופן חישוב שכ"ל

 

סטודנטים יחויבו 50% משכר לימוד יסודי במשך 4 שנים ראשונות (לא כולל קורסי קיץ).

החל מהשנה החמישית:

Table

כמות השעות השנתיות

חיוב שכ"ל

רישום לעבודה בחינה או דרישה כלשהי עד 2 ש"ש 10%
2.1-6 25%
6.1-13 50%
13.1-18 75%
18.1 ומעלה 100%

סטודנט לתואר שלישי אשר לומד קורסים במחלקה נוספת מעבר למחלקה בה מתמחה, ויבקש לקבל תואר נוסף במחלקה הנוספת בגין קורסים אלו, יידרש לשלם מינימום שכ"ל לתואר זה על-פי התקנון.

השלמה לקראת תואר שלישי - שנה"ל תשפ"ד

Table

שנת הלימוד

חיוב שכ"ל

שנה ראשונה 50% משכ"ל יסודי
שנה שניה 50% משכ"ל יסודי
החל משנה שלישית 10% משכ"ל יסודי

שכ"ל עבור השלמות לקראת תואר שלישי, הינו עבור לימודי קורסים אקדמיים בהיקף של עד 2 ש"ש* במהלך כל התוכנית (*במקרים חריגים ובכפוף לאישור הוועדה לתואר שלישי). רישום מעבר ל-2 ש"ש בתוכנית זו יחויבו בתעריף שמיעה חופשית.

סטודנטים אזרחי חו”ל: ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25% משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.

נושאים נוספים

חידוש לימודים

סטודנט לתואר שלישי שלא נרשם ללימודים (פרט לתלמיד שקיבל אישור הוועדה לתואר שלישי לחופשה מלימודים) ומבקש להמשיך בלימודיו, יחויב בתשלום מיוחד בגובה של 496 ₪ (בשנת תשפ"ד) וזאת בנוסף לשכ”ל הרגיל שיחויב ע”פ התקנון, בשנה שבה מבקש ללמוד.

מסלול משולב

סטודנטים במסלול המשולב יחויבו בשכ"ל לפי הכללים של סטודנט בתואר שלישי כמפורט לעיל.

תואר שלישי נוסף

סטודנט אשר סיים לימודיו לתואר שלישי ומבקש ללמוד תואר שלישי נוסף יחויב במינימום מחצית שכר הלימוד לתואר נוסף.

קורסים עודפים

סטודנט לתואר שלישי שמבקש לסמן חלק מהקורסים כקורסים עודפים, בקשתו תאושר רק לאחר שיסדיר תשלום עבור קורסים אלו לפי תעריף שעות עודפות -  6.7%  שכ"ל עבור כל 1 ש"ש.

הבעה עברית

סטודנט לתואר שלישי שיירשם לקורס הבעה עברית יחויב לפי כללי התקנון בתואר ראשון.

מדור שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)
 

טופס פניה למדור שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה:
רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים - אביטל אמר
סגנית רמ"ח - איריס גל רוה

רמ"ד שכר לימוד - חנה טוילי
צוות המדור: מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר, תמי כהן