Skip to main content
 

שכר לימוד סמסטר קיץ

תעריפי שכר לימוד לסמסטר קיץ בשנה"ל תשפ"ב*

Table

תכנית לימודים

עלות

תואר ראשון 765 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ
תואר שני ותעודת הוראה

תעריף תקן + תוספת 135 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ

(ניתן לצפות בתעריף התקן במערכת האינ-בר > מצב חשבון > בסיס לחישוב שכ"ל > מסגרת לימודים > עלות שעה תקנית למסלול)

השלמות תואר שני 720 ₪ -עלות ל-1 ש"ש בקיץ *צמוד למדד יולי 2021
תואר שלישי/ השלמות לתואר שלישי 765 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ
שמיעה חופשית (למעט קורסי אנגלית) 1150 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ
שמיעה חופשית – אנגלית לתואר שני 1150 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ
אנגלית שפה זרה לתואר ראשון או שני 1060 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ

קורסי אנגלית לתואר ראשון במסגרת שמיעה חופשית תשפ"ב

Table
שם הקורס עלות קורס
שמיעה חופשית אנגלית מתקדמים א'

2,300 ש"ח

שמיעה חופשית אנגלית מתקדמים ב' 2,300 ש"ח
שמיעה חופשית אנגלית בסיסי 4,100 ש"ח
שמיעה חופשית אנגלית טרום בסיסי 4,300 ש"ח

*דגשים:

 

  • שכר הלימוד עבור קורסי הקיץ, אינו מוחזר לנרשמים המבטלים רישומם לקורסים
  • התשלום עבור קורסי הקיץ מבוצע בכרטיס אשראי (בתוספת דמי טיפול בסך  0.9% מגובה התשלום)
  • סטודנט הרשום בשנת הלימודים תשפ"ב לסמסטר קיץ בלבד, יחויב בתוספת תשלומים נלווים ותקורה בהתאם לנקבע בתקנון שכ"ל באתר.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 במרכז שירות וגיוס 502/19
(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי