Skip to main content

שכר לימוד סמסטר קיץ

תעריפי שכר לימוד לסמסטר קיץ בשנה"ל תשפ"ג*

טבלה

תכנית לימודים

עלות

תואר ראשון והבעה עברית 805 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ
תואר שני ותעודת הוראה

תעריף תקן + תוספת 142 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ

(ניתן לצפות בתעריף התקן במערכת האינ-בר > מצב חשבון > בסיס לחישוב שכ"ל > מסגרת לימודים > עלות שעה תקנית למסלול)

השלמות תואר שני 760 ₪ -עלות ל-1 ש"ש בקיץ *צמוד למדד יולי 2022
תואר שלישי/ השלמות לתואר שלישי 805 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ
שמיעה חופשית (לא כולל אנגלית בתואר ראשון) 1,210 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ
שמיעה חופשית – אנגלית לתואר שני 1,210 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ
אנגלית שפה זרה לתואר ראשון / שני / שלישי 1,115 ₪ - עלות ל-1 ש"ש בקיץ

קורסי אנגלית לתואר ראשון במסגרת שמיעה חופשית תשפ"ג

טבלה
שם הקורס עלות קורס
שמיעה חופשית אנגלית מתקדמים א'

2,420 ש"ח

שמיעה חופשית אנגלית מתקדמים ב' 2,420 ש"ח
שמיעה חופשית אנגלית בסיסי 4,313 ש"ח
שמיעה חופשית אנגלית טרום בסיסי 4,524 ש"ח

*דגשים:

 

  • שכר הלימוד עבור קורסי הקיץ, אינו מוחזר לנרשמים המבטלים רישומם לקורסים
  • התשלום עבור קורסי הקיץ מבוצע בכרטיס אשראי (בתוספת דמי טיפול בסך  0.84% מגובה התשלום)
  • סטודנט הרשום בשנת הלימודים תשפ"ג לסמסטר קיץ בלבד, יחויב בתוספת תשלומים נלווים ותקורה בהתאם לנקבע בתקנון שכ"ל באתר.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)

 

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר