Skip to main content
 

מידע לתואר שלישי

לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטור לפילוסופיה) הם השלב המתקדם ביותר בהשכלה האקדמית

מי אנחנו מבט עילי

 

לימודים לתואר שלישי כוללים בעיקר עבודת מחקר מקורית, עיונית או ניסויית, ולימוד של מספר קורסים בהתאם לדרישת המחלקה. משך הלימודים התקני לתואר השלישי הוא ארבע שנים. כדאי לפנות למחלקה לפני ההרשמה לתואר שלישי כדי לוודא שכלולים בה חברי סגל שיוכלו לשמש כמנחים, וליצור עימם קשר.

מסלולי הלימוד לתואר שלישי

רגיל: מיועד לבעלי תואר שני עם תזה בממוצע 85 לפחות בקורסים, וציון 85 לפחות בעבודת התזה. במספר מחלקות נדרשים ציונים גבוהים יותר. מסלול זה פתוח גם למי שהשלימו עבודת תזה או עבודה שוות ערך לתזה לאחר שקיבלו תואר שני ללא תזה.
 

ישיר: מיועד לבעלי תואר ראשון בממוצע 90 לפחות בתחום בו הם נרשמים לדוקטורט, ושקיבלו את התואר הראשון בשנתיים שקדמו להרשמתם לתואר השלישי. במספר מחלקות נדרש ממוצע גבוה יותר. סטודנטים במסלול זה לומדים גם את הקורסים הנדרשים לתואר השני עם תזה.
 

משולב: מיועד ליצור רצף עבור העוסקים במחקר במהלך התואר השני, ובכך להגדיל את ההיתכנות להצלחת המחקר שלהם. ממצאי עבודת התזה של המועמדים יהוו בסיס להצעת מחקר שתוגש ותאושר בשלב מוקדם של הלימודים לקראת התואר השלישי. כמו כן, ניתן יהיה לכלול אותם כפרק בעבודת הדוקטור. הסטודנטים במסלול זה יקבלו תואר שני עם תזה ולאחר מכן תואר "דוקטור לפילוסופיה"  עם השלמת חובות הלימודים ועבודת המחקר לתואר זה.  

תנאי הקבלה לתואר שלישי
ציון ממוצע של 85 לפחות (או ציון גבוה יותר על פי הנדרש במחלקה) במכסת הלימודים לתואר שני במסלול עם תזה, במגמה ובמחלקה שאליה בוצעה הקבלה.

הגשת עבודת התזה ועמידה בבחינת התזה בתוך שנתיים ממועד הקבלה לתואר השני. הקבלה מותנית בציון 90 לפחות על עבודת התזה.

הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי כחלק או בנפרד מעבודת התזה ובסמוך להגשת התזה.
 

למתעניינים בלימודי תואר שלישי שאינם עומדים בתנאי הקבלה מוצעות החלופות הבאות:

  1. השלמות לתואר שלישי - מיועד למועמדים בעלי תואר ראשון ותואר שני עם תזה בתחום שונה מהתחום בו הם מתעניינים לתואר השלישי שעומדים ברף הקבלה לתואר שלישי. במסלול זה ילמדו קורסים וסמינרים בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ש.
     
  2. עבודה שוות ערך - מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בתחום הקרוב לתחום המבוקש בממוצע 90 לפחות. הסטודנטים יכתבו עבודה שוות ערך לתזה. מועמדים למסלול זה יידרשו למסור במועד הרשמתם את נושא העבודה שוות הערך ואת שם המנחה. במסלול זה לא ניתן ללמוד קורסים.
     
  3. השלמת תזה - מיועד למועמדים בעלי תואר שני ללא תזה, שישלימו במסגרת זו עבודת תזה וישתתפו בקורסים רלוונטיים לתחום עבודת המחקר. פרטים לגבי המסלול בקישור.

שלוש החלופות נבחנות באופן פרטני אל מול נתוני המועמדים ונשקלות בהתאם להמלצת המחלקות.

 

בית הספר ללימודים מתקדמים