Skip to main content

מידע לתואר שלישי

לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטור לפילוסופיה) מייצגים את השלב המתקדם ביותר בהשכלה האקדמית

מי אנחנו מבט עילי

 

המסלול לתואר שלישי מתרכז בעבודת מחקר מקורית, עיונית או ניסויית, ובהשתתפות במכסת קורסים בהתאם לדרישת המחלקה. משך הלימודים התקני לתואר השלישי הוא ארבע שנים. מומלץ מאוד לפנות למחלקה לפני ההרשמה לתואר שלישי כדי לוודא כי יש בה חברי סגל שיוכלו לשמש כמנחים, וליצור עימם קשר.

יש באוניברסיטה ארבעה מסלולים לתואר השלישי

 

המסלול הרגיל - מיועד לבעלי תואר שני עם תזה בממוצע 85 לפחות בקורסים וציון 85 לפחות על עבודת התזה. בחלק מהמחלקות נדרשים ציונים גבוהים יותר. מסלול זה פתוח גם לאלה שהשלימו עבודת תזה או עבודה שוות ערך לתזה לאחר שקיבלו תואר שני ללא תזה.
 

המסלול הישיר - מיועד לבעלי תואר ראשון בממוצע 90 לפחות בתחום בו הם נרשמים לדוקטורט, ושקיבלו את התואר הראשון בשנתיים שקדמו להרשמתם לתואר השלישי. בחלק מהמחלקות נדרש ממוצע גבוה יותר. סטודנטים במסלול זה לומדים גם את הקורסים הנדרשים לתואר השני עם תזה.
 

המסלול המשולב - מיועד לסטודנטים מצטיינים שהחלו את לימודיהם בתכנית לתואר שני עם תזה ושבתוך שנתיים מתחילת לימודיהם לתואר השני יסיימו את מכסת קורסי התואר השני בממוצע הנדרש. סטודנטים אלו יגישו הצעת מחקר לדוקטורט במקום עבודת תזה. הסטודנטים במסלול יקבלו תואר שני לאחר שהצעת המחקר שלהם תאושר.
 

מסלול השלמות - מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר שני ללא תזה. בשלב הראשון, שנמשך עד שנה, כותבים הסטודנטים עבודה שוות ערך לתזה ובנוסף לומדים מספר קורסים בהתאם לדרישת המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים. עמידה בדרישות המסלול מאפשרת  קבלה לתואר שלישי לאחר אישור בית הספר ללימודים מתקדמים. מסלול זה מאתגר מאוד, ומתאים רק לסטודנטים עם פניות למחקר וללימודים אינטנסיביים שיש להם כבר נושא מגובש ומנחה.

פרטים נוספים אודות מסלולי הלימוד לתואר שלישי ניתן למצוא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים
 

בית הספר ללימודים מתקדמים