Skip to main content

מידע לתואר שלישי

לימודים לקראת תואר שלישי (דוקטור לפילוסופיה) מייצגים את השלב המתקדם ביותר בהשכלה האקדמית

מי אנחנו מבט עילי

 

המסלול לתואר שלישי מתרכז בעבודת מחקר מקורית, עיונית או ניסויית, ובהשתתפות במכסת קורסים בהתאם לדרישת המחלקה. משך הלימודים התקני לתואר השלישי הוא ארבע שנים. מומלץ מאוד לפנות למחלקה לפני ההרשמה לתואר שלישי כדי לוודא כי יש בה חברי סגל שיוכלו לשמש כמנחים, וליצור עימם קשר.

מסלולים לתואר השלישי

 

המסלול הרגיל - מיועד לבעלי תואר שני עם תזה בממוצע 85 לפחות בקורסים וציון 85 לפחות על עבודת התזה. בחלק מהמחלקות נדרשים ציונים גבוהים יותר. מסלול זה פתוח גם לאלה שהשלימו עבודת תזה או עבודה שוות ערך לתזה לאחר שקיבלו תואר שני ללא תזה.
 

המסלול הישיר - מיועד לבעלי תואר ראשון בממוצע 90 לפחות בתחום בו הם נרשמים לדוקטורט, ושקיבלו את התואר הראשון בשנתיים שקדמו להרשמתם לתואר השלישי. בחלק מהמחלקות נדרש ממוצע גבוה יותר. סטודנטים במסלול זה לומדים גם את הקורסים הנדרשים לתואר השני עם תזה.
 

המסלול המשולב - מיועד לסטודנטים מצטיינים שהחלו את לימודיהם בתכנית לתואר שני עם תזה ושבתוך שנתיים מתחילת לימודיהם לתואר השני יסיימו את מכסת קורסי התואר השני בממוצע הנדרש. סטודנטים אלו יגישו הצעת מחקר לדוקטורט במקום עבודת תזה. הסטודנטים במסלול יקבלו תואר שני לאחר שהצעת המחקר שלהם תאושר.
 

למתעניינים בלימודי תואר שלישי שאינם עומדים בתנאי הקבלה מוצעות החלופות שלהלן:

 

  1. השלמות לתואר שלישי - מיועד למועמדים בעלי תואר ראשון ותואר שני עם תזה בתחום שונה מהתחום בו הם מתעניינים לתואר השלישי אשר עומדים ברף הקבלה לתואר שלישי. במסלול זה ילמדו קורסים וסמינרים בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ש.
     
  2. עבודה שוות ערך - מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בממוצע 90 לפחות. הסטודנטים יכתבו עבודה שוות ערך לתזה. מועמדים למסלול זה יידרשו למסור במועד הרשמתם את נושא העבודה שוות הערך ואת שם המנחה.
     
  3. השלמת תזה - מיועד למועמדים בעלי תואר שני ללא תזה, שישלימו במסגרת זו עבודת תזה וישתתפו בקורסים רלוונטיים לתחום עבודת המחקר. פרטים לגבי המסלול בקישור.

שלוש החלופות נבחנות באופן פרטני אל מול נתוני המועמדים ונשקלות בהתאם להמלצת המחלקות.

 

בית הספר ללימודים מתקדמים