Skip to main content
פסיכולוגיה

פסיכולוגיה

הפסיכולוגיה עוסקת בשאלות יסוד שנוגעות לכל מה שקורה לנו, לאנשים שסביבנו ולבני האנוש כולם. הלימודים מעניקים כלי טיפול המספקים מענה לקשת רחבה של בעיות נפשיות, חינוכיות והתנהגותיות, ומסייעים לנו להבין טוב יותר את סביבת חיינו.

Our students