Skip to main content
 

ספר שמות

שמות

פרשות

פרשת שמות
פרשת בא

על סיפור יציאת מצרים לבנים וסיפור יציאת מצרים לעצמנו- שובל שפט (word)

"אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ - נָא" מה בין 'לא' ובין 'אַל'- פינחס חליווה (word)

הוציאנו ממצרים ונתן לנו את ממונם- מיכאל קנובסקי 

מהותן הסמלית של מזוזות הבתים- יאיר ברקאי 

מילים נרדפות כאמצעי להעשרת הלשון העברית-יוסי פרץ

מ"אלוהי האבות" ל"אלוהי ישראל"-יונה בר מעוז

הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם-אריק לווי

החודש הזה לכם ראש חודשים: על מצות קידוש החודש ואילוצי רס"ג-יוחנן קאפח

רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם / לְחָדְשֵׁׁי הַשָנָה-אפרים חזן

לאן נעלם הכלב?-יונה בר מעוז

התרמית ביציאת מצרים וידיעת מצרים את ה'-יצחק הנשקה

"הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים"; הלוח הקבוע והאירועים האסטרונומיים הנלווים אליו-אליעזר דניאל יסלזון

שאילת כלי כסף וכלי זהב מהמצרים - הצידוק המוסרי והתיאולוגי(pdf)-שמעון שרביט(word)

עשיה ונתינה כבסיס לחינוך מוסרי ברמת הפרט והמדינה(pdf)- משה הלינגר(word)

הַחֹדֶש הַזֶה לָכֶם רֹאׁש חֳדָשִׁים - "מאפלה לאורה" - על חטא ותשובה - ישי-חי רוזנברג

התעללות ה' במצרים - יאיר ברקאי

פרשת יתרו

המסר הא -לוהי בעשרת הדיברות- מיכאל קנובסקי (word)

"זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַבָת לְקַדְשוֹ": נר שבת בימינו - אהרון ארנד (word)

היאך אפשר לצוות על "לא תחמוד"? שמעון שרביט

המסורה החשובה ביותר- 1820- שמואל יניב 

כי יבֹא אלי העם לדרוש א להים-יעקב חבה

עשרת הדיברות החוקה היהודית: סכנות ומגבלות–אלישי בן יצחק

גלגולו של שבט יתרו בתוך עם ישראל-יוסי ברכיה

נחמה ליבוביץ "כועסת" על ר' אברהם אבן עזרא-עשרת הדברות בשמות ובדברים-עוזיאל פוקס

מעמד סיני בפולמוסו של רב סעדיה גאון כנגד המוסלמים-שמעון שטובר

מזבח אדמה תעשה לי-אלכסנדר קליין

מהנהגה ניסית להנהגת דיבור-יואל בן-נון

יוֹם מַעֲמַד סִינַי / עֵת בֹא בְּרַעְּיוֹנַי / יִמָּלְּאוּ מָּתְּנַי / צִירִים וְּחַלְּחָּלָּה-אפרים חזן

לקחי ניהול ומנהיגות בפרשת "יתרו"- אריה ארזי(WORD)

לקחי ניהול ומנהיגות בפרשת "יתרו"- אריה ארזי(pdf)  

מטרת המעמד- האמנם "כפיית הר כגיגית"? יראה ויראה בחירית!- יואל בן נון (WORD)

מטרת המעמד- האמנם "כפיית הר כגיגית"? יראה ויראה בחירית!- יואל בן נון (PDF)

בני משה ומתן תורה - יונה בר -מעוז

חרות על הלוחות – על הכתב והתפתחותו חגי משגב

פרשת משפטים

על טהרת הדיון המשפטי- הראל גורדין (word)
צדקה ומשפט – הילכו יחדיו?- אריאל פריש (word)

שלא תנעל דעתו של השופט בהליך השיפוטי- אלישי בן-יצחק 

מעם מזבחי תקחנו למות- איתמר ורהפטיג 

"כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַּל הָאִׁשָה" פירוש הרמב"ן ושאלת הבעלות בביציות מופרות-עמיחי רדזינר

'אם ענה תענה' ו'עינוי הדין'-ישעיהו בן פזי

"ואלה המשפטים" תגובות לחקר המשפט העברי בכלים השוואתיים-עמיחי רדזינר

וְכִי יָזִד אִישׁ עַל רֵעֵהוּ לְהָרְגוֹ בְעָרְמָה-יעקב חבה

הברית שבין הקב”ה וישראל בספר שמות ומתכונת הברית הווסאלית הקדומה-יהושע ברמן

על תעלומות בדינו של השואל-נחום רקובר

שמירה בבעלים-יעקב חבה

על הלכה, משפט ושמיטה-עמיחי רדזינר

"וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם" – הרהורים בעקבות מדרשי התנאים(Pdf)יצחק ברנד(Word)

על משפטים ומשפטים(Pdf) עמיחי רדזינר(Word)

שיימינג (ביוש) במשפט העברי - נחום רקובר

פרשת משפטים בראי המשפטים: בין תבונה א-לוהית לתבונה אנושית - אריק לווי