Skip to main content
 

תעריפי שכר הלימוד ותשלומים נלווים

גובה שכר הלימוד היסודי בשיעור 100% נקבע על-ידי ועדת מלץ.
גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והוא צמוד במלואו למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2023 (לרבות סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' או קיץ).
גובה שכ"ל מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

להלן תעריפי שכ"ל לשנת תשפ"ד

Table
שכר לימוד תעריף
שכר לימוד יסודי לסטודנטים ישראלים בתואר ראשון 11,296 שקל * תעריף מופחת.
שכר לימוד יסודי לסטודנטים ישראלים בשאר התארים 15,265 שקל. תעריף מלא.
חיוב 10% בגין לימודים חלקיים / תקורת גרירה לתואר ראשון- 1,129.6 שקל.
חיוב 10% בגין גרירה לשאר התארים- 1,526.5 שקל.

להלן תעריפי תשלומים נלווים לשנת תשפ"ד

 

תשלומים נלווים הינם קבועים וייגבו מדי שנה אקדמית (מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמית ועד לסוף השנה).

התשלומים הנלווים צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2023 (לרבות סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' או קיץ) ומתעדכנים כל 15 לחודש.

Table
תשלום סכום
דמי אבטחה לשנת תשפ"ד 626 שקל
דמי רווחה לשנת תשפ"ד 359 שקל
דמי ארגון להתאחדות הסטודנטים הארצית 10 שקל

דגשים

 

 • תעריפי שכ"ל הינם עבור תוכנית לימודים העומדת על 100% שכ"ל, התשלום בפועל הינו בהתאם לכמות שעות הלימוד אליהם רשום הסטודנט בפועל.
 • סטודנטים אזרחי חו”ל: ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25% משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.
 • סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי: במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר, חייבים להודיע על כך למחלקת שכר לימוד והם  ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25%  משכ”ל היסודי התקף באותה שנה. סעיף זה חל במקרים בהם תשלום שכר הלימוד על ידי הגוף המממן מתקבל ישירות לאוניברסיטה.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה שכ”ל בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה ו / או מוסדות האוניברסיטה.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לגבות מסטודנט הלומד בתואר ראשון פחות מ-18 שעות לפי התעריף המלא.*
 • קורסים שסטודנט ייקח במסגרת דרישת קדם כדי לסיים את הדרישות במחלקה שלו, לא יוכלו לשמש כקורסים עודפים לצורך קבלת גמול השתלמות.
 • כל שינוי בהוראות הקשורות בשכר הלימוד לגבי סטודנט מסוים ו/או ויתור על חוב, יהיה תקף רק על סמך הודעה בכתב מטעם האוניברסיטה אשר עליה יהיה חתום ראש מחלקת שכר לימוד ותל"מ.
 • סטודנט יקבל תואר לאחר השלמת חובותיו האקדמיות ובתנאי ששילם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.
 • סטודנט יקבל החזר שכר לימוד רק אם הודיע על כך בתקופת השינויים המוגדרת.
 • סטודנט לא יוכל לקבל שני תארים שונים באותה חלוקת תארים. למעט אם התואר השני בתעודת הוראה.
 • סטודנט הלומד באותה שנה לקראת תארים שונים, יחושב שכר הלימוד שעליו לשלם ע"י צרוף תעריפי שכ"ל כפי שנקבע לכל תואר בנפרד.

*לסטודנטים בתואר ראשון- ההפחתה בשכ”ל כפופה להחלטת הממשלה ויישומה ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנה”ל תשפ"ד 2024. ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן הפחתה זו כתנאי לביצועה. לפיכך היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו הסטודנטים בתואר הראשון את מלוא שכר-הלימוד האמור לעיל. 

 

תשלומים נילווים - לשנת הלימודים תשפ"ד

דמי רווחה - 359 ש"ח

 • אם אינכם מעוניינים בשירותי הרווחה עליכם להגיש בקשה לוויתור על דמי רווחה עד יום פתיחת שנת הלימודים הרשמית י"ט טבת תשפ"ד 31/12/2023.
 • סטודנטים בתכניות מיוחדות המתחילים את לימודיהם בסמס' ב' וקיץ יוכלו להגיש בקשה לויתור דמי רווחה עד היום הראשון לפתיחת התכנית.

בקשה לוויתור על דמי רווחה בשנת תשפ"ד יש להגיש החל מ-15/08/23 באמצעות:

מערכת אינ-בר > בתפריט "בקשות ואישורים" > הגשת בקשה > בחירת קטגוריה "שכר לימוד" > ויתור דמי רווחה > הזמנה

מועד הגשת הבקשה לביטול דמי רווחה בשנת תשפ"ד:

1. ניתן להגיש את הבקשה עד יום פתיחת שנת הלימודים, י"ט טבת תשפ"ד, 31/12/2023

2. למתקבלים ונרשמים מאוחר (לאחר תאריך 31/12/2023) היום האחרון להגשת הבקשה לביטול רווחה הוא יום עריכת תכנית הלימודים (יום הרישום לקורסים). 

סטודנטים אשר אינם רשומים לקורסים ונבחנו ו/או הגישו עבודה באותה שנה, לא יחויבו בדמי רווחה ושירותים.

סטודנטים שהגישו בקשה לביטול רווחה ומעוניינים לבטל את הבקשה ולשלם דמי רווחה, יוכלו לפנות בטופס פניה למחלקת שכ"ל.

דמי ארגון להתאחדות הסטודנטים הארצית - 10 ש"ח 

לסטודנטים בתואר ראשון ושני תשלום זה הינו חובה ולא ניתן לביטול.

אבטחה – 626 ש"ח

 דמי האבטחה אינם ניתנים לביטול.

סטודנטים אשר אינם רשומים לקורסים ונבחנו ו/או הגישו עבודה באותה שנה לא יחויבו בדמי אבטחה.

סטודנטים לתואר ראשון, שני, שלישי ותעודת הוראה שרשומים לסמסטר אחד בלבד במהלך שנת הלימודים (סמסטר א' / ב' / קיץ), והיקף שכ"ל השנתי בו חויבו אינו עולה על 50% שכ"ל, יחויבו במחצית מדמי האבטחה בסך 313 ₪ בשנת תשפ"ד.

 

תשלומים נילווים - לשנת הלימודים תשפ"ה

טרם נקבעו תעריפי תשלומים נלווים לשנת תשפ"ה.

 

בקשה לוויתור על דמי רווחה בשנת תשפ"ה ניתן להגיש החל מ-01/09/24 באמצעות:

מערכת אינ-בר > בתפריט "בקשות ואישורים" > הגשת בקשה > בחירת קטגוריה "שכר לימוד" > ויתור דמי רווחה > הזמנה

מועד הגשת הבקשה לביטול דמי רווחה בשנת תשפ"ה:

1. ניתן להגיש את הבקשה עד יום פתיחת שנת הלימודים, כ"ח תשרי תשפ"ה, 30/10/2024

2. למתקבלים ונרשמים מאוחר (לאחר תאריך 30/10/2024) היום האחרון להגשת הבקשה לביטול רווחה הוא יום עריכת תכנית הלימודים (יום הרישום לקורסים). 

סטודנטים אשר אינם רשומים לקורסים ונבחנו ו/או הגישו עבודה באותה שנה, לא יחויבו בדמי רווחה ושירותים.

סטודנטים שהגישו בקשה לביטול רווחה ומעוניינים לבטל את הבקשה ולשלם דמי רווחה, יוכלו לפנות בטופס פניה למחלקת שכ"ל.

פרטים נוספים

פירוט סל שירותי הרווחה - לשנת תשפ"ד

שירותי רווחה:  הנחה בתשלומי החנייה בחניונים סביב הקמפוס (10 ₪ במקום 20 ₪), הנחה באישור כניסה על קטנוע לקמפוס, מתנות במהלך שנת הלימודים, שירות הדפסות מוזל, השאלת ציוד לדירות, פינות קפה ועמדות חימום אוכל, מרחבי למידה, הנחות והטבות בבתי עסק שונים, מועדון צרכנות , סיוע לסטודנטים דיירי מעונות ומערך שאטלים.

שירותי אקדמיה: ליווי וסיוע בפניות אקדמיות של סטודנטים, פרויקט "נחיתה רכה"- חניכה של סטודנטים חדשים,  ייצוג בוועדת משמעת, שיעורי תגבור ומרתון מוזלים במגוון קורסים, סדנאות העשרה מסובסדות, שירותי ייעוץ עו"ד וסיוע במגוון נושאים משפטיים, מתן מענה אקדמי בפניות ציבור, בנק בחינות ממוחשב, ייצוג מול הפקולטות, ליווי והקמת מועצות מקומיות בפקולטות השונות, השכרת ספרי לימוד בעלות סמלית, בנק סיכומים ממוחשב, מאגר השאלות רחב (מילוניות, מחשבונים, תנ"ך ומילונים ערבית עברית).

אירועים: סבסוד כרטיסי הכניסה ליום הסטודנט, פעילויות תרבות, הנחות במופעים, סרטים, הנחה בשבתות קמפוס, חוגים מוזלים, אירועים מחלקתיים, פאב קבוע אחת לשבוע.

בתחום המעורבות החברתית: מלגות האגודה, מועדון דיבייט ומודל או"ם, פרויקטים של קליטת עלייה, מעורבות חברתית בקהילה, פעילות ספורט,  משלחות ופרויקטים בארץ ובחו"ל, ליווי קבוצות של תגלית, תאים חברתיים ופוליטיים.

תשלום מראש של שכר הלימוד - לשנת תשפ"ה

 

 • סטודנט לתואר ראשון,  שני,  רפואה, ו/או תעודת הוראה המעוניין לשלם מראש את כל שכר הלימוד יוכל לפנות למחלקת שכר לימוד לקבלת שובר תשלום ולשלם עד 15/09/24 ויהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5%, בתנאי שיערוך תוכנית מלאה ויחויב במינימום 100% שכל.
 • ההנחה תינתן לאחר תקופת השינויים של סמסטר ב', לאחר בחינת היקף תוכנית הלימודים.
 • אם היקף תוכנית הלימודים יהיה נמוך מ-100% לא תינתן הנחה  בשיעור של 2.5%.

 

אופן הגשת הבקשה לתשלום מראש של שכר לימוד:

 

 • מערכת אינ-בר > בתפריט בקשות ואישורים > הגשת בקשה > בחירת קטגוריה "שכר לימוד" > בקשה להפקת שובר תשלום מראש > הזמנה

הפניה המנהלית תהיה פתוחה להגשה במערכת אינ-בר מהתאריך 01/08/24 עד 15/09/24.

מלגות
 • כספי המלגות יוזנו למצב חשבון של הסטודנט ויתקזזו עם היתרה לתשלום.
 • מלגות/מימונים אשר אינן מממנים את מלוא שכר הלימוד, יכסו את התשלומים האחרונים ועל הסטודנטים לשלם יתרת חלקם בתשלומים הראשונים.
 • בכל מקרה שהגורם המממן לא ישלם את שכר הלימוד במלואו או בחלקו או שהאישור יגיע באיחור, מוטלת האחריות לתשלום במועד על הסטודנט ועליו לדאוג לפירעון החוב.
 • סטודנט שקיבל מלגה והפסיק לימודיו, תבוטל זכאותו למלגה והוא יחויב בשכר לימוד בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

מדור שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)
 

טופס פניה למדור שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה:
רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים - אביטל אמר
סגנית רמ"ח - איריס גל רוה

רמ"ד שכר לימוד - חנה טוילי
צוות המדור: מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר, תמי כהן