Skip to main content

תעריפי שכר הלימוד ותשלומים נלווים

גובה שכר הלימוד היסודי בשיעור 100% נקבע על-ידי ועדת מלץ.
גובה שכר הלימוד נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה והוא צמוד במלואו לעלית המדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2020 (לרבות סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' או קיץ).
גובה שכ"ל מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

להלן תעריפי שכ"ל לשנת תשפ"א

טבלה

שכר לימוד

תעריף

שכר לימוד  יסודי  לתלמידי תואר ראשון ישראלים 10,198 שקל *

תעריף נמוך.

שכר לימוד יסודי  לשאר התארים לישראלים 13,780 שקל.

תעריף גבוה.

חיוב 10% בגין לימודים חלקיים / תקורת גרירה לתואר ראשון- 1,019.8 שקל.

חיוב 10% בגין גרירה לשאר התארים- 1,378 שקל.

להלן תעריפי תשלומים נלווים לשנת תשפ"א

תשלומים נלווים הינם קבועים ואינם תלויים בהיקף הלימודים ,תכנית הלימודים או מועד תחילת הלימודים והם ייגבו מדי שנה אקדמית (מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמית ועד לסוף השנה).

התשלומים הנלווים צמודים למדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2020 (לרבות סטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' או קיץ) ומתעדכנים כל 15 לחודש.

טבלה

תשלום

סכום

דמי אבטחה לשנת תשפ"א

525 שקל

דמי רווחה לשנת תשפ"א

334 שקל (לא סופי)

דמי ארגון להתאחדות הסטודנטים הארצית

10 שקל

דגשים

 • תעריפים אלו הינם עבור תכנית לימודים העומדת על 100% שכ"ל, התשלום בפועל הינו בהתאם לכמות שעות הלימוד אליהם רשום הסטודנט בפועל.
 • סטודנטים אזרחי חו”ל: ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25% משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.
 • סטודנטים ישראלים המקבלים מימון מלא או חלקי: במסגרת הסכמי עבודה או הסכמי שכר בין עובדים למעבידים או במסגרת אחרת של מימון מוסדי, ממשלתי, ציבורי או אחר חייבים להודיע על כך למחלקת שכר לימוד והם  ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25%  משכ”ל היסודי התקף באותה שנה. סעיף זה חל במקרים בהם תשלום שכר הלימוד על ידי הגוף המממן מתקבל ישירות לאוניברסיטה.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה שכ”ל בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה ו / או מוסדות האוניברסיטה.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לגבות מסטודנט הלומד בתואר ראשון פחות מ-18 שעות לפי תעריף הגבוה.*
 • קורסים שסטודנט ייקח במסגרת דרישת קדם כדי לסיים את הדרישות במחלקה שלו, לא יוכלו לשמש כקורסים עודפים לצורך קבלת גמול השתלמות.
 • כל שינוי בהוראות הקשורות בשכר הלימוד לגבי סטודנט מסוים ו/או ויתור על חוב, יהיה תקף רק על סמך הודעה בכתב מטעם האוניברסיטה אשר עליה יהיה חתום ראש מחלקת שכר לימוד ותל"מ.
 • סטודנט יקבל תואר לאחר השלמת חובותיו האקדמיות ובתנאי ששילם את מלוא שכר הלימוד והתשלומים הנלווים.
 • סטודנט יקבל החזר שכר לימוד רק אם הודיע על כך בתקופת השינויים המוגדרת.
 • סטודנט לא יוכל לקבל שני תארים שונים באותה חלוקת תארים. למעט אם התואר השני בתעודת הוראה.
 • תלמיד הלומד באותה שנה לקראת תארים שונים, יחושב שכר הלימוד שעליו לשלם ע"י צרוף תעריפי שכ"ל כפי שנקבע לכל תואר בנפרד.

*לתלמידי תואר ראשון- בשכ”ל כפופה להחלטת הממשלה ויישומה ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנה”ל 2020. ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן הפחתה זו כתנאי לביצועה. לפיכך היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי כל ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר-הלימוד האמור לעיל. סטודנט לתואר ראשון המפסיק לימודיו יחויב בתעריף הגבוה.

 

תשלומים נלווים

דמי רווחה - 334 שקל (לא סופי)

אם אינכם מעוניינים בשירותי הרווחה עליכם לחתום על טופס הצהרת סטודנט ולהעבירו  במייל למחלקת שכר לימוד עד יום פתיחת שנת הלימודים הרשמית.

סטודנטים בתכניות מיוחדות המתחילים את לימודיהם בסמס' ב' וקיץ יוכלו לשלוח טופס על ביטול דמי הרווחה עד היום הראשון לפתיחת התכנית/הקורס.

סטודנטים אשר אינם רשומים לקורסים ונבחנו ו/או הגישו עבודה באותה שנה, לא יחויבו בדמי רווחה ושירותים.

דמי ארגון להתאחדות הסטודנטים הארצית - 10 שקל

לתלמידי תואר ראשון ושני תשלום זה הינו חובה ולא ניתן לביטול.

אבטחה – 525 שקל

 דמי האבטחה אינם ניתנים לביטול.

סטודנטים אשר אינם רשומים לקורסים ונבחנו ו/או הגישו עבודה באותה שנה לא יחויבו בשמירה.

פרטים נוספים

פירוט סל שירותי הרווחה

שירותי רווחה:  הנחה בתשלומי החנייה בחניונים סביב הקמפוס (9 ₪ במקום 18 ₪), הנחה באישור כניסה על קטנוע לקמפוס, מתנות במהלך שנת הלימודים, שירות הדפסות מוזל, השאלת ציוד לדירות, פינות קפה ועמדות חימום אוכל, מרחבי למידה, הנחות והטבות בבתי עסק שונים, מועדון צרכנות , סיוע לסטודנטים דיירי מעונות ומערך שאטלים.

שירותי אקדמיה: ליווי וסיוע בפניות אקדמיות של סטודנטים, פרויקט "נחיתה רכה"- חניכה של סטודנטים חדשים,  ייצוג בוועדת משמעת, שיעורי תגבור ומרתון מוזלים במגוון קורסים, סדנאות העשרה מסובסדות, שירותי ייעוץ עו"ד וסיוע במגוון נושאים משפטיים, מתן מענה אקדמי בפניות ציבור, ייעוץ פסיכולוגי מסובסד, בנק בחינות ממוחשב, סיוע למילואימניקים, ייצוג מול הפקולטות, ליווי והקמת מועצות מקומיות בפקולטות השונות, השכרת ספרי לימוד בעלות סמלית, בנק סיכומים ממוחשב, אפשרות צילום קורסים והעלאתם לרשת, מאגר השאלות רחב (מילוניות, מחשבונים, תנ"ך ומילונים ערבית עברית). 

אירועים: סבסוד כרטיסי הכניסה ליום הסטודנט, פעילויות תרבות, הנחות במופעים, סרטים, הנחה בשבתות קמפוס, חוגים מוזלים, אירועים מחלקתיים, פאב קבוע אחת לשבוע.

בתחום המעורבות החברתית: מלגות האגודה, מועדון דיבייט ומודל או"ם, פרויקטים של קליטת עלייה, מעורבות חברתית בקהילה, פעילות ספורט,  משלחות ופרויקטים בארץ ובחו"ל, ליווי קבוצות של תגלית, סיוע בקבלת הקלות, תאים חברתיים ופוליטיים.

תשלום מראש של שכר הלימוד
 • סטודנט לתואר ראשון,  שני,  רפואה, ו/או תעודת הוראה המעוניין לשלם מראש את כל שכר הלימוד יוכל לפנות למחלקת שכר לימוד לקבלת שובר תשלום ולשלם עד 15.9.20 ויהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5%, בתנאי שיערוך תכנית מלאה ויחויב במינימום 100% שכ”ל.
 • ההנחה תינתן לאחר תקופת השינויים של סמסטר ב', לאחר בחינת היקף תכנית הלימודים.
 • אם היקף תכנית הלימודים יהיה נמוך מ-100% לא תינתן הנחה  בשיעור של 2.5%.
מלגות
 • כספי המלגות יוזנו למצב חשבון של הסטודנט ויתקזזו עם היתרה לתשלום.
 • מלגות/מימונים אשר אינן מממנים את מלוא שכר הלימוד, יכסו את התשלומים האחרונים ועל התלמידים לשלם יתרת חלקם בתשלומים הראשונים.
 • בכל מקרה שהגורם המממן לא ישלם את שכר הלימוד במלואו או בחלקו או שהאישור יגיע באיחור, מוטלת האחריות לתשלום במועד על הסטודנט ועליו לדאוג לפירעון החוב.
 • סטודנט שקיבל מלגה והפסיק לימודיו, תבוטל זכאותו למלגה והוא יחויב בשכר לימוד בהתאם לתקנון הפסקת לימודים.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל
(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל)
טופס פניה למחלקת שכ"ל
להנפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס
צוות המחלקה: רמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי