Skip to main content
 

שכר לימוד תעודת הוראה

עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתעודת הוראה

Table

הנושא

תעריף

תיאור

שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית 15,265 ₪

שכר לימוד  היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

לשנת תשפ"ד 15,265 ₪  צמוד למדד יולי 2023.

סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל.

תשלומים נלווים

בשנת תשפ"ד:

רווחה- 359 ש"ח 

שמירה- 626 ש"ח 

תשלומים נלווים –שמירה ורווחה.

 תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.

אחוז  שכ"ל לתואר 100% מינימום 100% שכ"ל לתעודה.
מספר שנות תקן 2 מספר שנות תקן- שנתיים
מספר שעות תקן לתואר

מספר שעות הלימוד שיש ללמוד כדרישת מינימום לקבלת התואר בתוכנית אותה לומד הסטודנט.

עבור שעות השלמה יחויב בנפרד.

מספר שעות לימוד שנתיות לצורך חיוב שכר לימוד

מספר השעות  השנתיות אליהם רשום הסטודנט בפועל (לא כולל שעות השלמה).

בחישוב שכ"ל תיחשב שעה שנתית כשעה מלאה.

גובה שכר לימוד מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד הבסיסי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

שכר לימוד עבור קורסי קיץ, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות ושעות השלמה צמוד למדד יולי 2023 המתעדכן בכל 15 לחודש.

אופן חישוב שכ"ל

Table

אחוז שכ"ל שנתי

אחוז שכ"ל  לתואר    X  מספר שעות לימוד השנה

 מספר  שעות תקן לתואר

מחיר שכ"ל לשנה אחוז שכ"ל שנתי X שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.
מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה עודפת.

תעריף לשעה עודפת-4.7% לשעה X  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

הגשת מטלה בשנת לימודים בה הסטודנט אינו רשום לקורסים חיוב 10% משכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית. סטודנטים אלו לא יחויבו בתשלומים נלווים.
פטורים אקדמיים בתעודת הוראה הפטורים שניתנים הינם אקדמיים בלבד, ולא ניתן עבורם זיכוי כספי.

*מחירי שכר הלימוד בקיץ יפורסמו סמוך למועד תחילת סמסטר קיץ.

סטודנטים אזרחי חו”ל: ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25% משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.

נושאים נוספים

השלמה למינימום

סטודנט לתעודת הוראה בלבד (ללא תואר נוסף) ישלם לפי תחשיב של סה"כ 100% שכ"ל במשך השנתיים הראשונות ללימודיו. התחשיב יעשה לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ- 25% שכ"ל בשנת הלימודים.

תקורת גרירה

סטודנט הלומד תעודת הוראה בלבד (ללא תואר נוסף), המושך לימודיו מעבר למספר שנות התקן לתעודה (כולל שנים בהם הפסיק לימודיו) ישלם תקורה בגובה 10% משכ”ל היסודי המלא  בנוסף לשכ”ל הרגיל.

סטודנט המשלב תעודת הוראה + תואר ראשון

סטודנט המשלב את לימודי תעודת הוראה עם לימודי התואר הראשון, ישלם לא פחות  מ-300% שכר לימוד עבור התואר הראשון ולא פחות מ-100% שכ"ל עבור לימודי תעודת הוראה.

הסטודנט ישלם תוספת של 10% שכר לימוד החל משנת לימודיו השנייה בה למד רק תעודת הוראה ללא תואר אחר.

שעות השלמה

סטודנט שהתקבל לתעודת הוראה  ונדרש לקורסי השלמה, יחויב לכל שעת השלמה תעריף 4.7% שכ"ל לשעה מתעריף שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

תשלום זה הינו בנוסף ל-100% שכ"ל לתעודה. 

הבעה עברית

סטודנט לתעודת הוראה שיירשם לקורס הבעה עברית יחויב עבור הקורס לפי כללי התקנון בתואר ראשון.

מדור שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)
 

טופס פניה למדור שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה:
רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים - אביטל אמר
סגנית רמ"ח - איריס גל רוה

רמ"ד שכר לימוד - חנה טוילי
צוות המדור: מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר, תמי כהן