Skip to main content

שכר לימוד תעודת הוראה

עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתעודת הוראה

טבלה

הנושא

תעריף

תיאור

שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית בשנת תשפ"ג 14,774 ₪

שכר לימוד  היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
לשנת תשפ"ג 14,774 ₪  צמוד למדד יולי 2022.

סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל.

תשלומים נלווים

בשנת תשפ"ג:

רווחה- 352 ש"ח 

שמירה- 562 ש"ח 

תשלומים נלווים –שמירה ורווחה.

 תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.

אחוז  שכ"ל לתואר 100% מינימום 100% שכ"ל לתעודה.
מספר שנות תקן 2 מספר שנות תקן- שנתיים
מספר שעות תקן לתואר

מספר שעות הלימוד שיש ללמוד כדרישת מינימום לקבלת התואר בתכנית אותה לומד הסטודנט.

עבור שעות השלמה יחויב בנפרד.

מספר שעות לימוד שנתיות לצורך חיוב שכר לימוד

מספר השעות  השנתיות אליהם רשום הסטודנט בפועל (לא כולל שעות השלמה).

בחישוב שכ"ל תחשב שעה שנתית של תרגיל ו/או שעת מעבדה כשעה מלאה.

גובה שכר לימוד מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד הבסיסי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

שכר לימוד עבור קורסי קיץ, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות ושעות השלמה צמוד למדד יולי 2022 המתעדכן בכל 15 לחודש.

אופן חישוב שכ"ל

טבלה

אחוז שכ"ל שנתי

אחוז שכ"ל  לתואר    X  מספר שעות לימוד השנה

 מספר  שעות תקן לתואר

מחיר שכ"ל לשנה אחוז שכ"ל שנתי X שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.
מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה עודפת.

תעריף לשעה עודפת-4.7% לשעה X  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

הגשת מטלה בשנת לימודים בה הסטודנט אינו רשום לקורסים חיוב 10% משכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית. סטודנטים אלו לא יחויבו בתשלומים נלווים.
פטורים אקדמיים בתעודת הוראה הפטורים שניתנים הינם אקדמיים בלבד, ולא ניתן עבורם זיכוי כספי.

*מחירי שכר הלימוד בקיץ יפורסמו סמוך למועד תחילת סמסטר קיץ.

סטודנטים אזרחי חו”ל: ישלמו שכ”ל הגבוה ב-25% משכ”ל היסודי התקף באותה שנה.

נושאים נוספים

השלמה למינימום

תלמיד לתעודת הוראה בלבד (ללא תואר נוסף) ישלם לפי תחשיב של סה"כ 100% שכ"ל במשך השנתיים הראשונות ללימודיו. התחשיב יעשה לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ- 25% שכ"ל בשנת הלימודים.

תקורת גרירה

סטודנט הלומד תעודת הוראה בלבד (ללא תואר נוסף), המושך לימודיו מעבר למספר שנות התקן לתעודה (כולל שנים בהם הפסיק לימודיו) ישלם תקורה בגובה 10% משכ”ל היסודי המלא  בנוסף לשכ”ל הרגיל.

תלמיד המשלב תעודת הוראה + תואר ראשון

תלמיד המשלב את לימודי תעודת הוראה עם לימודי התואר הראשון, ישלם לא פחות  מ-300% שכר לימוד עבור התואר הראשון ולא פחות מ-100% שכ"ל עבור לימודי תעודת הוראה.

הסטודנט ישלם תוספת של 10% שכר לימוד החל משנת לימודיו השנייה בה למד רק תעודת הוראה ללא תואר אחר.

שעות השלמה

תלמיד שהתקבל לתעודת הוראה  ונדרש לקורסי השלמה, יחויב לכל שעת השלמה תעריף 4.7% שכ"ל לשעה מתעריף שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

תשלום זה הינו בנוסף ל-100% שכ"ל לתעודה. 

הבעה עברית

סטודנט לתעודת הוראה שיירשם לקורס הבעה עברית יחויב עבור הקורס לפי כללי התקנון בתואר ראשון.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 במרכז שירות וגיוס 502/19
(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי