Skip to main content
|

מחקר חדש על ידע ועמדות אודות ADHD

נושא זה ואחרים הוצגו בכנס על "אתגרים והזדמנויות בלמידה בעידן מרוחק"

Image
ADHD

לראשונה מזה מאה שנים בישראל: מחקר מבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן חושף תגליות חדשות המקשרות בין הידע של המורים על ADHD לקות קשב וריכוז, לבין העמדות שלהם כלפי התלמידים הלוקים בהפרעה זו, הן במערכת החינוך הרגילה והן בחינוך המיוחד.

בכנס בנושא "אתגרים והזדמנויות בלמידה בעידן מרוחק", שהתקיים בבית הספר לחינוך, סגנית ראש בית הספר לחינוך, ד"ר סיגל עדן הציגה את מחקרה בנושא הידע על ADHD בקרב מורות בחינוך המיוחד לעומת מורות בחינוך הרגיל, ובהתאם לכך את עמדותיהן ומידת ההתנהגות החיובית שלהן בנושא. ד"ר עדן חקרה את הקשר בין מורות בעלות ידע על ADHD לבין עמדותיהן בשתי הקבוצות החינוכיות, וכן את הקשר בין משתני הרקע לבין הידע והעמדות של המורות כלפי ADHD.

הממצאים והמסקנות מהמחקר מתבססים על ניסוי בהשתתפותם של כ-600 מורים מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד. המחקר האחרון בישראל בנושא הוא מלפני יותר ממאה שנים, בחן של הידע של המורים על ADHD ולא הבחין בין מורים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל, ובין ADHD להפרעות קשב אחרות.

ממצאי המחקר גילו כי הידע של המורים הוא ברמה בינונית-גבוהה, וכפועל יוצא מכך עמדות המורים הן יחסית חיוביות. בקרב המורים הרגילים, קיימת קורלציה חיוביות בין ידע על ADHD לבין העמדות שלהם. הידע והעמדות של מורים לחינוך מיוחד גבוהים יותר מהמורים לחינוך רגיל.

מספר מאפייני רקע בינם בעלי השפעה על ממצאי המחקר: המורות הן בעלות ידע הרב נושא ובהתאם לכך מחזיקות בעמדות חיוביות יותר, בחינוך המיוחד קיימת מודעות גבוהה יותר לתופעה ובהתאם לכך עמדות המורות חיוביות יותר. כיום קיימת יותר מודעות לתופעת ADHD ועל כן מלמדים ומכשירים לכך את הדור הצעיר של המורים, ומעניקים להם כלים להתמודדות עם התופעה. גיל המורים מהווה פקטור חשוב ובהתאם עמדותיהם חיוביות יותר. כמו כן, מורים ומורות מגלים יותר הבנה לתופעה כאשר גילם של התלמידים והתלמידות הסובלים מADHD צעיר יותר.

ד"ר סיגל עדן המליצה לפתח תכניות התערבות למורים בנושא ADHD, העמקת הידע ופיתוח עמדות חיוביות. זאת על מנת לייצר התנהגות חיובית יותר של מורים ומורות כלפי תלמידים ותלמידות הסובלים מADHD.