Skip to main content
 

מענקים ומלגות לסגל האקדמי

מלגת אלון

תוכנית זו מיועדת לתמיכה במדענים צעירים מצטיינים ומטרתה לאפשר לאוניברסיטאות לקלוט את המלגאים במשרה מלאה. האוניברסיטאות יתחייבו לקלוט את המלגאים כחברי סגל במשרה מלאה בתום תקופת המלגה.

מועד אחרון להגשת מועמדות ללשכת הרקטור – כ"ב טבת תשפ"ב, 26 בדצמבר 2021, בהתאם לכללים המפורטים בתקנון. (דרך הפקולטה)

פרטים נוספים על המלגה בתקנון

טופס להגשת מועמדות