Skip to main content
היסטוריה כללית

תואר ראשון בהיסטוריה כללית

התוכנית לתואר ראשון בהיסטוריה כללית עוסקת בתיאור העבר מתחילת התרבות האנושית ועד ימינו, ומאפשרת לסטודנטים לחקור תקופות שונות, תרבויות רבות ואזורים גאוגרפיים, וכוללת בתוכה מאפיינים שונים מתחומי הפסיכולוגיה, הכלכלה, הסוציולוגיה, המדעים, הפילוסופיה והארכיאולוגיה.

Our students