Skip to main content
היסטוריה כללית
תואר ראשון
הפקולטה למדעי הרוח | היסטוריה כללית

היסטוריה כללית

התוכנית לתואר ראשון בהיסטוריה כללית עוסקת בתיאור העבר מתחילת התרבות האנושית ועד ימינו, ומאפשרת לסטודנטים לחקור תקופות שונות, תרבויות רבות ואזורים גאוגרפיים, וכוללת בתוכה מאפיינים שונים מתחומי הפסיכולוגיה, הכלכלה, הסוציולוגיה, המדעים, הפילוסופיה והארכיאולוגיה.

הסטודנטים שלנו