Skip to main content
 

הנחיות חשובות לפני רישום

יש לקרוא בעיון את כל המידע ואת ההנחיות המופיעים מטה, טרם הרישום לקורסים

חובות נוספים לתואר

חובת אנגלית כשפה זרה

הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור באנגלית. 

סטודנט/ית חייב/ת להגיע לרמת פטור באנגלית עד לסוף שנת לימודיו/ה השניה (קלנדרית).

חובת אנגלית כשפה זרה- תואר ראשון

חובת אנגלית כשפה זרה- תואר שני

סרטון הדרכה לסטודנטים בתואר ראשון לרישום לקורסי אנגלית כשפה זרה 

 

הבעה עברית

הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור בהבעה עברית.

סטודנט/ית חייב/ת להגיע לרמת פטור בהבעה עברית עד לסוף שנת לימודיו/ה השניה (קלנדרית).

הבעה עברית

לימודי יסוד ביהדות
קורסי תוכן באנגלית

חובת רישום לקורסים באנגלית במהלך התואר- לסטודנטים/ות בתואר ראשון שהחלו לימודיהם החל משנה"ל תשפ"ב

קורסי תוכן באנגלית

קורסים כלליים

סטודנט/ית שאינו/ה משלים/מה את מכסת השעות של 64 ש"ש (128 נ"ז) במסגרת דרישות לימודיו/ה במחלקה/ות ובלימודי היסוד, חייב/ת ללמוד קורסים כלליים להשלמת הדרישה של מינימום 64 ש"ש לקבלת התואר.

סטודנטים/ות לא יהודים/ות, פטורים/ות מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים/ות במקום זאת בלימודים כלליים בהיקף של 10 ש"ש (20 נ"ז).

קורסים כלליים - לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם משנה"ל תשע"ט ואילך

קורסים כלליים - לסטודנטים לתואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ז או תשע"ח

 

לומדה למניעת הטרדה מינית

לומדה להטרדה מינית-חובה בכל תואר

כל סטודנט/ית חייב/ת לבצע את הלומדה בנושא מניעת הטרדה מינית בכל תואר אותו הוא/היא לומד/ת (ראשון/שני/שלישי).

חובה זו היא תנאי לקבלת התואר.

הרישום ללומדה מתבצע אוטומטית ע"י המערכת (אחת לשבוע בימי ראשון)  לתלמידי/ות שנה א בתואר.

הלומדה תופיע ברשימת הקורסים במערכת הלמידה המתוקשבת (MOODLE) של הסטודנט.

הנחיות מחלקתיות

בהנחיות המחלקתיות מפורטות דרישות מיוחדות ו/או הודעות על שינויים בתוכנית הלימודים מטעם המחלקה/הפקולטה.

יש לקרוא את ההנחיות של המחלקה/הפקולטה בה הנך לומד/ת לתואר.

הנחיות מחלקתיות

הכרה בלימודים קודמים

סטודנטים שיש להם אישורים על לימודים קודמים שיכולים לזכות אותם בפטור מקורסים בלימודיהם בבר אילן, מתבקשים להגיש באופן מיידי בקשה לפטור על מנת להסדיר את הכרת האוניברסיטה בלימודים אלו.
סטודנטים שלא יעשו זאת, יתקלו בקשיים בזמן ההרשמה ב"אינ-בר" מאחר והמערכת לא תוכל להכיר אוטומטית בלימודיהם הקודמים.

להגשת הבקשה לפטורים:

  • תואר ראשון באמצעות טופס פניה למדור סטטוס.
  • תואר שני באמצעות טופס פניה לביה"ס ללימודים מתקדמים*

* לימודי יסוד ביהדות (תואר שני) באמצעות פניה לביה"ס ללימודי יסוד ביהדות על פי הנוהל המפורט כאן

תשלום מקדמה

על הסטודנט/ית לשלם את תשלום המקדמה לשנה"ל  טרם הרישום לקורסים. ללא תשלום המקדמה, לא ניתן לבצע רישום והסטודנט/ית עלול/ה לאבד את זכותו/ה להירשם בחלון הזמן שנקבע לו/לה.

ניתן לראות אם התשלום נקלט בעמוד הבית של מערכת אינ-בר תחת 'זמני רישום לקבוצות קורס' (בצד שמאל).

אפשרות ביטול דמי רווחה
  • אם אינכם/ן מעוניינים/ות בשירותי הרווחה עליכם/ן להגיש בקשה לוויתור על דמי רווחה עד יום פתיחת שנת הלימודים הרשמית ג' חשוון תשפ"ד 18/10/2023.
  • סטודנטים/ות בתכניות מיוחדות המתחילים/ות את לימודיהם בסמס' ב' וקיץ יוכלו להגיש בקשה לויתור דמי רווחה עד היום הראשון לפתיחת התכנית.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר שכ"ל >> תעריפי שכר לימוד ותשלומים נלווים

מדור תוכניות לימודים (תל"מ)

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 - 12:00

טופס פניה למדור תוכניות לימודים (תל"מ)


רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים- אביטל אמר

מרכזת מדור- חגית צעדי

צוות המדור- עירית בודה, שירן בן שימול, אסתי ברלינר, איילת גרינבלום, תמי מאירוביץ', ורד נבנצאל, מיכל פינקלברג, איילת רטנר