Skip to main content

סרטוני הדגמה בנושא רישום לקורסים

חלון זמן למאחרים

פיספסת את חלון הזמן שנקבע לך?
הזדרז/י להשתבץ לאחד מחלונות הזמן למאחרים ותקבל/י הזדמנות נוספת להירשם לקורסים

איך נרשמים לקורסים?

איך נרשמים לקורסים? הכנו עבורכם סרטון הדרכה קצר. אנו ממליצים לצפות בסרטון בטרם כניסתכם למערכת

חתימה על הצהרה

טרם הרישום, יהיה עליך להיכנס למערכת אינ-בר >רישום לקורסים, שם יהיה עליך לחתום על הצהרה והתחייבות ולאשר את תקנון האוניברסיטה.

חובת אנגלית כשפה זרה

הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור באנגלית.
סטודנט/ית חייב/ת להגיע לרמת פטור באנגלית עד לסוף שנת לימודיו/ה השניה (קלנדרית).

בחירת התמחויות

סטודנטים שבמחלקות שלהם יש התמחויות יתבקשו קודם כל לבצע בחירה של ההתמחות שלהם, על מנת שהאשכולות הרלוונטיים יופיעו בעת עריכת התוכניות.

מעבר בין מסגרות לימוד

סטודנטים הלומדים יותר ממסגרת לימודים אחת, צריכים לבחור את המסגרת המתאימה על מנת להירשם לקורסים השייכים לאותה מסגרת לימודים.

רישום לסל בתוכניות מובנות

במחלקות שבהן הרישום הוא לתוכנית מובנית/ סל, יש להירשם קודם לסל ולאחר מכן לקורסים הנוספים לתואר.

רישום להשלמות על פי נ"ז- תואר שני

תלמידי תואר שני שחויבו בקורסי השלמה לתואר, יירשמו תחילה לקורסי ההשלמה ורק לאחר מכן לקורסים במסלול בו הם לומדים.

רישום להשלמות ספציפיות- תואר שני

תלמידי תואר שני שחויבו בקורסי השלמה לתואר, יירשמו תחילה לקורסי ההשלמה ורק לאחר מכן לקורסים במסלול בו הם לומדים.

רישום לקורסי קיץ

על-פי רוב רישום לקורסי קיץ נעשה דרך רישום לקורסים בשמיעה חופשית. הסרטון מדגים את שלבי הרישום הרלוונטיים.

חובת רישום קורסי תוכן באנגלית

חובת רישום לקורסים בשפה האנגלית לסטודנטים בתואר ראשון שהחלו לימודיהם החל משנה"ל תשפ"ב