Skip to main content

הנחיות מחלקתיות

הפקולטה להנדסה

הפקולטה לחינוך

הפקולטה לחינוך

להנחיות המחלקתיות באתר הפקולטה: 
תואר ראשון

תואר שני ודוקטורט

תעודת הוראה

היחידה ללימודים בין תחומיים

היחידה ללימודים בין תחומיים

להנחיות המחלקתיות באתרי התוכניות:  

הפקולטה למדעי החיים

ביולוגיה חישובית
גרונטולוגיה

הפקולטה למשפטים

הפקולטה למשפטים

הפקולטה לרפואה

הפקולטה לרפואה

תוכניות העשרה

המדרשה לבנות
המכון הגבוה לתורה

מדור תוכניות לימודים (תל"מ)

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 - 12:00

טופס פניה למדור תוכניות לימודים (תל"מ)


רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים- אביטל אמר

מרכזת מדור- חגית צעדי

צוות המדור- עירית בודה, שירן בן שימול, אסתי ברלינר, איילת גרינבלום, תמי מאירוביץ', ורד נבנצאל, מיכל פינקלברג, איילת רטנר