Skip to main content
 

טפסים ואישורים

אישורי גובה שכר לימוד וקבלות ניתן להפיק באופן עצמאי מהאינ-בר (מידע אישי).

Table

טופס:

תיאור:

להפקת אישור גובה שכר לימוד מהאינ-בר
 

בתפריט באינ-בר > אישורים / טפסים > אישור גובה שכר לימוד. האישור חתום דיגיטלית.

להפקת קבלות מהאינ-בר
 

בתפריט באינ-בר > מצב חשבון > רשימת תשלומים > יש לבחור את הקובץ של הקבלה הרלוונטית.

להנפקת שובר תשלום

בפנייה למרכז השירות באמצעות טופס פנייה  או בטלפון 9392*

ניתן לפנות אל מרכז שירות וגיוס לצורך הפקת קבלות העתק נאמן למקור. 

לטופס ויתור על דמי רווחה תשפא>>
לטופס social Services Cancellation Form תשפא 2021>>
לטופס הוראה לחיוב חשבון>>

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל
(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל)
טופס פניה למחלקת שכ"ל
להנפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס
צוות המחלקה: רמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי