Skip to main content

טפסים ואישורים

אישורי גובה שכר לימוד וקבלות ניתן להפיק באופן עצמאי מהאינ-בר (מידע אישי).

טבלה

טופס:

תיאור:

להפקת אישור גובה שכר לימוד מהאינ-בר
 

בתפריט באינ-בר > אישורים / טפסים > אישור גובה שכר לימוד. האישור חתום דיגיטלית.

להפקת קבלות מהאינ-בר
 

בתפריט באינ-בר > מצב חשבון > רשימת תשלומים > יש לבחור את הקובץ של הקבלה הרלוונטית.

להנפקת שובר תשלום

בפנייה למרכז השירות באמצעות טופס פנייה  או בטלפון 9392*

ניתן לפנות אל מרכז שירות וגיוס לצורך הפקת קבלות העתק נאמן למקור. 

לטופס ויתור על דמי רווחה תשפא>>
לטופס social Services Cancellation Form תשפא 2021>>
לטופס הוראה לחיוב חשבון>>

קבלת קהל: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00

לכניסה לזום בשעות קבלת קהל - לחצו כאן

בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל. 

להנפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקה: רמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי.

מחלקת שכר לימוד