Skip to main content
ספרות משווה

ספרות משווה

התוכנית לתואר ראשון בספרות משווה עוסקת בחקר טקסטים ממגוון תרבויות תוך הדגשת הזיקות בין תקופות שונות ומתן תשומת לב מיוחדת לשיטות מחקר הניגשות אל הטקסט הספרותי הן כשלעצמן והן כתוצר היסטורי-חברתי. לצד כל אלה, עוסקת תוכנית הלימודים גם בהשפעת התרבות והספרות היהודית וספרויות המערב אלו על אלו.

Our students