Skip to main content
ספרות משווה
תואר ראשון
הפקולטה למדעי הרוח | ספרות משווה

תואר ראשון בספרות משווה

התוכנית לתואר ראשון בספרות משווה עוסקת בחקר טקסטים ממגוון תרבויות תוך הדגשת הזיקות בין תקופות שונות ומתן תשומת לב מיוחדת לשיטות מחקר הניגשות אל הטקסט הספרותי הן כשלעצמן והן כתוצר היסטורי-חברתי. לצד כל אלה, עוסקת תוכנית הלימודים גם בהשפעת התרבות והספרות היהודית וספרויות המערב אלו על אלו.

הסטודנטים שלנו