Skip to main content
 

שינוי מסלול לימודים

שינוי מסלול לסטודנט חדש (לאחר הרישום המקוון)

בקשות לשינויים והוספות במקצועות ההתמחות בהם בחר התלמיד - הן באפשרות הראשונה והן בהצעות האלטרנטיביות, תוך כדי תקופת ההרשמה ובהתחשב במועדי בחינות הכניסה לכל חוג. בקשות לשינויים במקצועות ההתמחות שתוגשנה לאחר תקופת ההרשמה תקבלנה עדיפות נמוכה והטיפול בהן יהיה ממושך יותר.

בקשה לשינוי מקצוע ההתמחות כרוכה בתשלום בגובה 50%  מדמי הפניה בסך 256 ש"ח.

פטורים מדמי שינוי מקצוע:

 • סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת בר-אילן הלומדים ברצף
 • עתודאים
 • תיכוניסטים
 • המתקבלים לתוכנית 'אילנות'
 • תלמידי מכינה (במסגרת שנה אקדמית)

שינויים ניתן לבצע באמצעות מערכת האינבר (מידע אישי לסטודנט) >בקשות ואישורים>הגשת בקשה>הרשמה וקבלה>מילוי טופס 'שינוי מסלול לסטודנטים חדשים'. התשלום מתבצע בכרטיס אשראי.

שינוי/הוספת מסלול לסטודנט ותיק

 1. תלמידי אוניברסיטת בר-אילן, המבקשים להחליף חוג לימודים ו/או תוכנית לימודים אף באותה המחלקה, ירשמו במועדי הרישום הרגילים.
     
  א.    סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת בר-אילן הלומדים בה בשנה"ל הנוכחית פטורים מתשלום דמי הפניה. הרישום מתבצע באמצעות מערכת האינבר (מידע אישי לסטודנט) >בקשות ואישורים>הגשת בקשה>הרשמה וקבלה> מילוי טופס "שינוי מסלול לסטודנטים פעילים".

  ב.    סטודנטים ותיקים של אוניברסיטת בר-אילן שהפסיקו לימודיהם לשנה או יותר ומבקשים לחדשם במחלקה אחרת בשנה"ל הבאה, יירשמו באמצעות אתר
  האינטרנט כמועמדים חדשים.
 2. א.    תלמידים אשר הפסיקו לימודיהם למשך שנה או יותר ומבקשים לחדש לימודיהם באותה מחלקה ובאותו מסלול, יפנו את בקשותיהם למדור הסטטוס בלבד, עפ"י הנהלים המקובלים במדור הסטטוס. סטודנט שהפסיק לימודיו יחולו עליו הדרישות האקדמיות לתואר, לפי השנה בה הוא מחדש לימודיו.
  ב.    במקרים מיוחדים ולפי שיקול דעת של מדור הסטטוס, יתכן שתלמידים ותיקים המבקשים לחדש לימודיהם באותה מחלקה יופנו גם הם לטיפול ועדת הקבלה. במקרה כזה על התלמידים למלא טפסים וכו', כנאמר בסעיף 1ב' לעיל.