Skip to main content
|

בחינות סמסטר א' תשפ"ג

הבחינות יתקיימו באופן פרונטלי או מקוון, בהתאם למתכונת הקורס שנקבעה על ידי המרצה או המחלקה

Image
tests

בתקופת הבחינות של סמסטר א' תשפ"ג, מרבית הבחינות יתקיימו בקמפוס באופן פרונטלי ומיעוטן יתקיימו באופן מקוון במערכת התומקס. 

אפשר לצפות במועדי הבחינות ובמתכונתן בקורסים אליהם נרשמתם במערכת אינ-בר (תפריט בחינות וציונים). 

יש להגיע לבחינה עם תעודה מזהה שנושאת תמונה. הכניסה תתאפשר עד חצי שעה מתחילת הבחינה. הכנסת טלפונים ניידים, אוזניות אלקטרוניות ושעונים חכמים – אסורה.

למידע מלא על מועדי הבחינות, האישורים הנדרשים כדי לקחת בהן חלק, לוחות הזמנים, התנהלות בזמן הבחינות, מועדי ב' וסוגיות נוספות, היכנסו לאתר מינהל הסטודנטים 

כדאי לקרוא את ההנחיות בעיון כדי להגיע מוכנים, רגועים ומרוכזים. לשאלות נוספות אפשר לפנות למדור בחינות.

בהצלחה!