Skip to main content
 

מרצות ומרצים מצטיינים

מדי שנה נערכים סקרי הוראה המשקפים את רמת שביעות הרצון של הסטודנטים ומשמשים כמשוב עבור המרצים והמערכת כולה. המרצים והמרצות המצטיינים זוכים להכרה ולהוקרה בטקס המתקיים מדי שנה בחסות לשכת סגן הרקטור