Skip to main content

זהות חזותית

ספר מותג

השפעה מתוך משמעות

בר-אילן היא אוניברסיטה שרותמת ידע חדשני וכלי
חשיבה מתקדמים ליצירת שינוי מוחשי והשפעה על
המציאות. העשייה הזו נובעת מתחושת משמעות
והיא מנוע למצוינות. זוהי רוח מצוינות רבת עוצמה,
שמניעה אנשים ממקום עמוק. בר-אילן מאתגרת את
אנשיה להשפיע על מה שמשמעותי להם, ובעצמה
פועלת למען המדע, החברה בישראל, הקהילה
היהודית והעולם.