Skip to main content

הודעה על הפסקת הלימודים

בקשות להקפאה, דחייה או חופשה מלימודים - מחושבות כהפסקת לימודים לעניין חיוב שכר לימוד.

אופן הגשת הבקשה להפסקת לימודים

אופן הגשת הבקשה להפסקת לימודים

תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים הבאה ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק את לימודיו, יודיע על כך למדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ) באמצעות הגשת פניה דרך:

מערכת האינ-בר > פניות מנהליות > הגשת בקשה > הפסקת לימודים / חידוש לימודים > הודעה על הפסקת לימודים

 

הערות:

 • על התלמיד לוודא שהפניה נקלטה במערכת האינ-בר > פניות מנהליות > רשימת בקשות
 • מכתב למחלקה / לפקולטה / למחלקת שכר לימוד / הודעה בע"פ, אינם מהווים הודעה על הפסקת לימודים.
עיקרי תקנון שכ"ל בעניין הפסקת לימודים
 • הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל מלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
 • חסימת האינ-בר בשל חוב כספי לא תיחשב כהודעה על הפסקת לימודים.
   
 • במקרה של הפסקת לימודים הסטודנט על ידי האוניברסיטה, בגין אי תשלום שכר לימוד או אי הרשמה לקורסים, או בגין אי עמידה בתנאים אקדמיים, או על פי ועדת משמעת יחויב הסטודנט בשכר לימוד לפי תאריך ההחלטה על הפסקת לימודיו, או לפי התאריך הקבוע באותה החלטה כתאריך בו יופסקו הלימודים, המאוחר בין השניים.
 • סטודנט או מועמד חדש שערך תכנית לימודים ומחק את כל הקורסים מרישומי המחשב בתקופת השינויים יחשב הדבר כהודעה על הפסקת לימודים ויחויב עפ תקנון הפסקת לימודים.
 • סטודנטים בתוכניות מיוחדות- נדרשים להתעדכן בתקנון ההפסקה הרלוונטי לתוכנית.
  התנאים
  להפסקת לימודים בתוכניות המיוחדות הם על פי הכללים המופיעים בפרסום של התוכנית הספציפית.
 • סטודנט שערך תוכנית לימודים בשתי מסגרות לימוד במקביל (באותה שנה) והודיע על הפסקת לימודים באחת מהמסגרות עד סוף תקופת השינויים, יחויב במחצית מקדמה בגין ההפסקה (סטודנט שלא ערך תכנית לימודים במסלול בו מבקש להפסיק, לא יחויב בשכ"ל).

חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקה, הקפאה, דחייה או חופשה מלימודים

טבלת חיוב שכ"ל בהתאם לתאריך ההודעה על ההפסקה למועמד חדש או סטודנט ותיק

טבלה
תאריך ההודעה לא ערך תוכנית לימודים ערך תוכנית לימודים
עד 15/08/21 החזר מלוא המקדמה החזר מלוא המקדמה
עד 15/09/21 יחויב מחצית מקדמה יחויב מחצית מקדמה
עד 27/10/21 (סוף תקופת שינויים סמסטר א') יחויב במלוא המקדמה יחויב במלוא המקדמה
עד 15/01/22** יחויב במלוא המקדמה יחויב ב-60% מגובה שכר הלימוד*
עד 15/03/22 יחויב במלוא המקדמה יחויב ב-85% מגובה שכר הלימוד*
לאחר ה-15/03/22 יחויב במלוא המקדמה יחויב במלוא מגובה שכר הלימוד*

*מגובה שכר הלימוד הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.

**סטודנט או מועמד חדש שערך תכנית לימודים לסמסטר א' בלבד ויודיע על הפסקת לימודים אחרי ה-15.1.22 יחויב במלוא שכל הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 במרכז שירות וגיוס 502/19

בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל)

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form


להפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי