Skip to main content

הודעה על הפסקת הלימודים

בקשות להקפאה, דחייה או חופשה מלימודים - מחושבות כהפסקת לימודים לעניין חיוב שכר לימוד.

אופן הגשת הבקשה להפסקת לימודים

אופן הגשת הבקשה להפסקת לימודים

סטודנט אשר נרשם ללימודים ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק את לימודיו, יודיע על כך למדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ) באמצעות הגשת פניה:

מערכת האינ-בר > בתפריט בקשות ואישורים > הגשת בקשה > בחירת קטגוריה "הפסקת לימודים / חידוש לימודים" > הודעה על הפסקת לימודים > הזמנה

 

הערות:

 • על הסטודנט לוודא שהפניה נקלטה במערכת האינ-בר > בתפריט בקשות ואישורים > רשימת בקשות
 • סטודנט שנחסם במערכת האינ-בר עקב חוב כספי, ישלח את ההודעה על הפסקת הלימודים למדור תל"מ באמצעות טופס פניה.
 • מכתב למחלקה / לפקולטה / למחלקת שכר לימוד / הודעה בע"פ, אינם מהווים הודעה על הפסקת לימודים.
עיקרי תקנון שכ"ל בעניין הפסקת לימודים
 • הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל מלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
 • חסימת האינ-בר בשל חוב כספי לא תיחשב כהודעה על הפסקת לימודים.
   
 • במקרה של הפסקת לימודי הסטודנט על ידי האוניברסיטה בגין אי עמידה בתנאים אקדמיים או על פי ועדת משמעת, יחויב הסטודנט בשכר לימוד לפי תאריך ההחלטה על הפסקת לימודיו, או לפי התאריך הקבוע באותה החלטה כתאריך בו יופסקו הלימודים, המאוחר בין השניים.
 • סטודנט או מועמד חדש שערך תכנית לימודים ומחק את כל הקורסים מרישומי המחשב בתקופת השינויים יחשב הדבר כהודעה על הפסקת לימודים ויחויב עפ תקנון הפסקת לימודים.
 • סטודנטים בתוכניות מיוחדות- נדרשים להתעדכן בתקנון ההפסקה הרלוונטי לתוכנית.
  התנאים
  להפסקת לימודים בתוכניות המיוחדות הם על פי הכללים המופיעים בפרסום של התוכנית הספציפית.
 • סטודנט שערך תוכנית לימודים בשתי מסגרות לימוד במקביל (באותה שנה) והודיע על הפסקת לימודים באחת מהמסגרות עד סוף תקופת השינויים, יחויב במחצית מקדמה בגין ההפסקה (סטודנט שלא ערך תוכנית לימודים במסלול בו מבקש להפסיק, לא יחויב בשכ"ל).
תקנון לתוכניות שמתחילות בסמס' ב' תשפ"ד

קישור לתקנון של תוכניות המתחילות בסמס' ב' (שנה א' בלבד), ותאריך פתיחת הסמסטר הוא 05/05/2024.

תקנון ביטול לימודים שנת תשפ"ה

להלן תקנון בעניין ביטול לימודים לשנת תשפ"ה:
 

תאריך ההודעה גובה החיוב בגין ההפסקה
עד 15/08/2024 החזר מלוא המקדמה
עד 15/09/2024 יחויב מחצית המקדמה
לאחר ה-15/09/2024
ועד סוף תקופת השינויים בסמסטר א'
יחויב מלוא המקדמה


סטודנט / מועמד חדש אשר נרשם לשנת הלימודים הבאה ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק את לימודיו, יודיע על כך למדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ) באמצעות:

מערכת האינבר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > הפסקת לימודים/חידוש לימודים > הודעה על הפסקת לימודים > הזמנה

על הסטודנט לוודא שהפניה נקלטה במערכת האינבר > בקשות ואישורים > רשימת בקשות

חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקה, הקפאה, דחייה או חופשה מלימודים - בשנת תשפ"ד*

טבלת חיוב שכ"ל בהתאם לתאריך ההודעה על ההפסקה למועמד חדש או סטודנט ותיק

טבלה
תאריך ההודעה לא ערך תוכנית לימודים ערך תוכנית לימודים
עד 15/08/23 החזר מלוא המקדמה החזר מלוא המקדמה
עד 15/09/23 יחויב מחצית מקדמה יחויב מחצית מקדמה
עד 15/01/24 יחויב במלוא המקדמה יחויב במלוא המקדמה
עד 15/03/24** יחויב במלוא המקדמה יחויב ב-60% מגובה שכר הלימוד*
עד 15/05/24** יחויב במלוא המקדמה יחויב ב-85% מגובה שכר הלימוד*
לאחר ה-15/05/24** יחויב במלוא המקדמה יחויב במלוא מגובה שכר הלימוד*

*מגובה שכר הלימוד הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.

**סטודנט או מועמד חדש שערך תוכנית לימודים לסמסטר א' בלבד או לסמסטר ב' בלבד ויודיע על הפסקת לימודים אחרי סוף תקופת השינויים של אותו הסמסטר, יחויב במלוא שכר הלימוד הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)

 

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר