Skip to main content

הודעה על הפסקת הלימודים

בקשות להקפאה, דחייה או חופשה מלימודים - מחושבות כהפסקת לימודים לעניין חיוב שכר לימוד.

אופן הגשת הבקשה להפסקת לימודים

אופן הגשת הבקשה להפסקת לימודים

תלמיד אשר נרשם לשנת הלימודים הבאה ומסיבות כלשהן הגיע למסקנה שעליו להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב למדור תכניות לימודים ומעקב (תל"מ) באמצעות:

א.    מערכת האינבר > פניות מנהליות > הגשת בקשה > הפסקת לימודים

ב.     או באמצעות טופס הפניה למדור תל"מ. 

 

הערות:

 • על התלמיד לשמור עותק מהמכתב ששלח.
 • מכתב למחלקה / לפקולטה / למחלקת שכר לימוד / הודעה בע"פ, אינם מהווים הודעה על הפסקת לימודים.
 • תלמיד שהודיע על הפסקת לימודיו ולא קיבל בדואר חוזר אישור על קבלת הודעתו תוך שבועיים מיום פנייתו, יהיה עליו לפנות שוב בטופס למדור תל"מ. 
עיקרי תקנון שכ"ל בעניין הפסקת לימודים
 • תלמידים לתואר ראשון שמודיעים על הפסקת לימודים מחויבים לפי תעריף שכר-לימוד הבסיסי הגבוה ללא הפחתה. (100% שכ"ל תעריף בסיסי גבוה = 13780 ₪ בשנת תשפ"א)
 • הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל מלגה בה זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה.
 • חסימת האינבר בשל חוב כספי לא תיחשב כהודעה על הפסקת לימודים.
   
 • במקרה של הפסקת לימודים הסטודנט על ידי האוניברסיטה, בגין אי תשלום שכר לימוד או אי הרשמה לקורסים, או בגין אי עמידה בתנאים אקדמיים, או על פי ועדת משמעת יחויב הסטודנט בשכר לימוד לפי תאריך ההחלטה על הפסקת לימודיו, או לפי התאריך הקבוע באותה החלטה כתאריך בו יופסקו הלימודים, המאוחר בין השניים.
 • סטודנט או מועמד חדש שערך תכנית לימודים ומחק את כל הקורסים מרישומי המחשב בתקופת השינויים יחשב הדבר כהודעה על הפסקת לימודים ויחויב עפ תקנון הפסקת לימודים.
 • סטודנטים בתוכניות מיוחדות- נדרשים להתעדכן בתקנון ההפסקה הרלוונטי לתוכנית.
  התנאים
  להפסקת לימודים בתוכניות המיוחדות הם על פי הכללים המופיעים בפרסום של התוכנית הספציפית.

חיוב בשכר לימוד במקרה של הפסקה, הקפאה, דחייה או חופשה מלימודים

טבלת חיוב שכ"ל בהתאם לתאריך ההודעה על ההפסקה למועמד חדש או סטודנט ותיק

טבלה

תאריך ההודעה

לא ערך תכנית לימודים 

ערך תכנית לימודים

עד 15.8.2020

החזר מלוא המקדמה

החזר מלוא המקדמה

עד 15.9.2020

יחויב מחצית מקדמה

יחויב מחצית מקדמה

עד 18.10.2020 (יום פתיחת שנה"ל)

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא המקדמה

עד 15.11.2020

יחויב במלוא המקדמה

יחויב ב-40%  מגובה שכר הלימוד*

עד 15.1.2021**

יחויב במלוא המקדמה

יחויב ב-60% מגובה שכר הלימוד*

עד 15.3.2021

יחויב במלוא המקדמה

יחויב ב- 85%  מגובה שכר הלימוד*

לאחר ה 15.3.2021

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא שכר הלימוד*

*מגובה שכר הלימוד הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מביניהם.

*תלמידים לתואר ראשון שמודיעים על הפסקת לימודים מחויבים לפי תעריף שכר-לימוד הבסיסי הגבוה ללא הפחתה. (100% שכ"ל תעריף בסיסי גבוה = 13,780 ש"ח בשנת תשפ"א)

**סטודנט או מועמד חדש שערך תכנית לימודים לסמסטר א' בלבד ויודיע על הפסקת לימודים אחרי ה-15.1.21 יחויב במלוא שכל הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל
(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל)
טופס פניה למחלקת שכ"ל
להנפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס
צוות המחלקה: רמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי