Skip to main content

חישוב שכר לימוד בגין פטורים

קבלת פטור מותנית באישור מדור סטטוס (לתלמידי תואר ראשון) או באישור הועדה לתואר שני בלבד. שעות הפטור יתווספו לצבירת שעות הלימוד בשנה בה יאושר הפטור.

פטור שמעניק זיכוי כספי לפי שעות התקן

 

 • פטור ממוסד בארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה וכן אוניברסיטאות מחו"ל.
 • פטור בתואר שני ניתן רק אם הקורס נלמד במסגרת תואר שני במוסד אקדמי מוכר.
 • סטודנט שלמד במסגרת שמיעה חופשית בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה) ושילם תעריף מלא והפטור הוכר לתואר ראשון.
 • סטודנט לתואר ראשון שקיבל אישור אקדמי ללמוד במהלך שנת הלימודים האחרונה שלו קורסים לתואר שני וממשיך ללמוד תואר שני ברצף מיד עם סיום התואר הראשון, יקבל פטור אקדמי וכספי בגין קורסים אלו עד 6 ש"ש החל משנת תשפ"ד (בתנאי ששעות אלו הן עודפות לתואר הראשון וסה"כ צבירת האחוזים לתואר הראשון מעל למינימום הנדרש).
 • בוגרי ישיבת הסדר / מכון הגבוה לתורה שזכאים לפטור מלא מלימודי יסוד ביהדות בגובה 10 ש"ש, יקבלו פטור אקדמי וכספי לפי תעריף שעות התקן.

פטור שמעניק תעריף כספי בזיכוי אחר

 

 • סטודנט שלמד במסגרת שמיעה חופשית בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה)  ושילם תעריף מלא והפטור הוכר לתואר שני יקבל זיכוי בגובה  4.7% לכל 1 ש"ש.
 • סטודנט שלמד במסגרת שמיעה חופשית לתיכוניסטים / שירות לאומי בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה) – יקבל זיכוי בהתאם לכסף ששילם תמורת הקורסים.
 • סטודנט שלמד עד שנת תשע"ו קורסי קיץ בבר-אילן יקבל זיכוי בהיקף 4.7% לכל 1 ש"ש.
 • הזיכוי ניתן רק במקרים שהסטודנט שילם במשך שנות לימודיו את כל הנדרש על פי תקנות שכר הלימוד ושכר הלימוד המצטבר לא הגיע לכדי מכסת מינימום שכר הלימוד.

 

פטור שאינו מעניק זיכוי כספי:

 

 • פטור ממוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • בתעודת הוראה הפטורים שניתנים הינם אקדמיים בלבד, ולא ניתן עבורם זיכוי כספי.
 • עם קבלת פטור אקדמי שאינו מעניק זיכוי כספי יחויב חשבון שכר הלימוד שלך בהשלמת גובה אחוזי שכר לימוד שניתנו בגין הפטור.
 • חיוב שכ"ל יבוצע בשנה בה הוזן הפטור בהתאם לכללי שכ"ל של התואר אותו הסטודנט לומד. 
 • סטודנט שקיבל פטורים אקדמיים שלא מקנים פטור כספי , יוכל ללמוד תמורתם קורסים אחרים רק בסמסטר א' או ב' (לא בקיץ) מעבר לתכנית הלימודים שמחויב בה.
  על מנת לממש ההטבה יהיה זכאי לבקש  ממדור תל"מ ללמוד קורס אחר במקומו בתעריף תקני. 
  החלטה זו לא כוללת חזרה על קורסים או קורסים שנכשל בהם.
 • במידה שמדובר בפטור אקדמי בלבד שאושר לפני שנת תש"ף, חישוב הפטור ממינימום שכר לימוד יתבצע עם הגשת הבקשה לסיום לימודים, אותה יש להגיש באמצעות מערכת אינ-בר (המידע האישי).
  במידה שמדובר בפטור אקדמי בלבד, החיוב עבור הפטור יבוצע בסיום הלימודים.
   

הבהרה לגבי פטור אקדמי ע"ס שירות מילואים (מלחמת חרבות ברזל בלבד):

פטור בגין מילואים הוא פטור אקדמי ולא כספי.

להגשת בקשה לפטור אקדמי בגין מילואים עקב מלחמת חרבות ברזל, יש ללחוץ על הקישור הרלוונטי: 

הזנת הפטור מחייבת בתשלום שכ"ל בהתאם להיקף הפטור (ש"ש) .

אם הינכם רשומים לקורסים מהם אתם פטורים או שאתם מבקשים פטור מהם, באפשרותכם למחוק אותם בתקופת השינויים (24.12.23 – 11.1.24) ולא תחויבו בעבורם.

אם ברצונכם ללמוד קורסים נוספים* על חשבון הפטורים (שעבורם חויבתם בשכ"ל), באפשרותכם להירשם לקורסים (בהיקף של הפטורים) ולפנות למדור תל"מ באמצעות טופס פניה, על מנת שנסמן לכם את הקורסים כנגד הפטור ולא תחויבו בשכ"ל נוסף עבורם.

סטודנט שלא מעוניין ללמוד קורסים נוספים במקום הפטור ישלם את החיוב בגין הפטור ע"מ שיגיע לצבירה של מינימום אחוזי שכר לימוד הנדרשים לתואר .

*לא כולל קורסי קיץ.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)

 

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר