Skip to main content

חישוב שכר לימוד בגין פטורים

קבלת פטור מותנית באישור מדור סטטוס (לתלמידי תואר ראשון) או באישור הועדה לתואר שני בלבד. שעות הפטור יתווספו לצבירת שעות הלימוד בשנה בה יאושר הפטור.

פטור שמעניק זיכוי כספי לפי שעות התקן

 

 • פטור ממוסד בארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה וכן אוניברסיטאות מחו"ל.
 • פטור בתואר שני ניתן רק אם הקורס נלמד במסגרת תואר שני במוסד אקדמי מוכר.
 • תלמיד שלמד שמיעה חופשית בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה) ושילם תעריף מלא והפטור הוכר לתואר ראשון.
 • סטודנט לתואר ראשון שקיבל אישור אקדמי ללמוד במהלך שנת הלימודים האחרונה שלו קורסים לתואר שני וממשיך ללמוד תואר שני ברצף מיד עם סיום התואר הראשון, יקבל פטור אקדמי וכספי בגין קורסים אלו עד 4 ש"ש (בתנאי ששעות אלו הן עודפות לתואר הראשון וסה"כ צבירת האחוזים לתואר הראשון מעל למינימום הנדרש).
   

פטור שמעניק תעריף כספי בזיכוי אחר

 

 • תלמיד שלמד שמיעה חופשית בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה)  ושילם תעריף מלא והפטור הוכר לתואר שני יקבל זיכוי בגובה  4.7% לשעה.
 • תלמיד שלמד שמיעה חופשית לתיכוניסטים / שירות לאומי בבר אילן (למעט אנגלית שפה זרה) – יקבל זיכוי בהתאם לכסף ששילם תמורת הקורסים.
 • סטודנט שלמד עד שנת תשע"ו קורסי קיץ בבר-אילן יקבל זיכוי בהיקף 4.7% לכל 1 ש"ש.
 • תלמידי ישיבת הסדר / מכון הגבוה לתורה שזכאים לפטור מלא מלימוד יסוד 10 ש"ש יקבלו זיכוי של עד 50%  משכ”ל השנתי המלא.
 • הזיכוי ניתן רק במקרים שהתלמיד שילם במשך שנות לימודיו את כל הנדרש על פי תקנות שכר הלימוד ושכר הלימוד המצטבר לא הגיע לכדי מכסת מינימום שכר הלימוד.

 

פטור שאינו מעניק זיכוי כספי:

 

 • פטור ממוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 • בתעודת הוראה הפטורים שניתנים הינם אקדמיים בלבד, ולא ניתן עבורם זיכוי כספי.
 • עם קבלת פטור אקדמי שאינו מעניק זיכוי כספי יחויב חשבון שכר הלימוד שלך בהשלמת גובה אחוזי שכר לימוד שניתנו בגין הפטור.
 • חיוב שכ"ל יבוצע בשנה בה הוזן הפטור בהתאם לכללי שכ"ל של התואר אותו הסטודנט לומד. 
 • סטודנט שקיבל פטורים אקדמיים שלא מקנים פטור כספי , יוכל ללמוד תמורתם קורסים אחרים רק בסמסטר א' או ב' (לא בקיץ) מעבר לתכנית הלימודים שמחויב בה.
  על מנת לממש ההטבה יהיה זכאי לבקש  ממדור תל"מ ללמוד קורס אחר במקומו בתעריף תקני. 
  החלטה זו לא כוללת חזרה על קורסים שנכשל בהם.
 • במידה ומדובר בפטור אקדמי בלבד שאושר לפני שנת תש"ף, חישוב הפטור ממינימום שכר לימוד יתבצע עם הגשת הבקשה לסיום לימודים, אותה יש להגיש באמצעות אתר האוניברסיטה.
  במידה ומדובר בפטור אקדמי בלבד, החיוב עבור הפטור יבוצע בסיום הלימודים.
   

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 במרכז שירות וגיוס 502/19

בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון אין קבלת קהל)

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form


להפקת שוברים ושירותים נוספים ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמי חג'בי