Skip to main content

חבר הנאמנים

יו"ר חבר הנאמנים: מיכאל יסלזון

חבר הנאמנים הוא המוסד העליון של עמותת אוניברסיטת בר-אילן. תפקידיו הם להתוות את המדיניות הכללית של האוניברסיטה ואת יעדיה, לאשר את תקציבה, לפקח על ניהולה ולפעול להשגת יעדיה וקידומה.

חבר הנאמנים מהווה את החוליה המקשרת בין האוניברסיטה ויהדות התפוצות, ומעודד את פעולת ידידיה בארץ ובעולם.

חבר הנאמנים ממנה את הנשיא, את המבקר, את היועץ המשפטי ואת רואה החשבון של האוניברסיטה ונושא בסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שלא הוקנתה בתקנון לרשות או מוסד אחר.