Skip to main content

ערוצי קבלה לתואר ראשון

ערוץ קבלה לפי שקלול של ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית

ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי" או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה ובתוכנית משולב מדעי החברה בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים לתלמידי רנטגנאות ודימות שבה נדרש 100 ומעלה).

מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 84 ומעלה.

המועמדים המחויבים בבחינה זו:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

חישוב סיכויי קבלה

דרישות קבלה לעולים חדשים

האוניברסיטה תשקול לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, אך קרובים להם (עד 10% מהסטודנטים בכל תוכנית) על בסיס הערכה חלופית של סיכויי ההצלחה בלימודים, כגון: ניסיון תעסוקתי בתחום, קורסים לא אקדמיים או ריאיון אישי.

ערוץ קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי

ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה ובתוכנית משולב מדעי החברה בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים לתלמידי רנטגנאות ודימות שבה נדרש 100 ומעלה).

מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 84 ומעלה.

להלן המועמדים המחויבת בבחינה זו:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדנו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

לתוכניות הלימוד שניתן להתקבל אליהן ללא פסיכומטרי

מידע לעולים חדשים

האוניברסיטה תשקול לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, אך קרובים להם (עד 10% מהסטודנטים בכל תוכנית) על בסיס הערכה חלופית של סיכויי ההצלחה בלימודים, כגון: ניסיון תעסוקתי בתחום, קורסים לא אקדמיים או ריאיון אישי.

ערוץ קבלה לפי ממוצע תעודת מכינה

בוגרי מכינות קדם אקדמיות אוניברסיטאיות המוכרות ע"י משרד החינוך, מהמוסדות הבאים, יוכלו להתקבל לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן על סמך תעודת המכינה:

  • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת בר-אילן
  • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטה עברית
  • המכינה האוניברסיטאית בטכניון
  • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת בן-גוריון
  • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה

הקבלה ללימודי התואר הינה בהתאם למסלול הלימודים שנלמד במכינה, ומותנית בעמידה בתנאי הקבלה הרלוונטיים למחלקה המבוקשת ולשנה"ל הרלוונטית ללימודי התואר.

דרישות קבלה נוספות:

ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה ובתוכנית משולב מדעי החברה בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים לתלמידי רנטגנאות ודימות שבה נדרש 100 ומעלה).

מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 84 ומעלה.

המועמדים המחויבים בבחינה זו:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

חישוב סיכויי קבלה

האוניברסיטה תשקול לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, אך קרובים להם (עד 10% מהסטודנטים בכל תוכנית) על בסיס הערכה חלופית של סיכויי ההצלחה בלימודים, כגון: ניסיון תעסוקתי בתחום, קורסים לא אקדמיים או ריאיון אישי.

ערוץ קבלה על סמך תואר אקדמי המוכר על ידי המל"ג

קבלה פרטנית שתידון על סמך זיקה אקדמית של התואר הקיים. לרשימת התוכניות
קבלה ללא פסיכומטרי/בגרות ועל סמך פטור אקדמי מחובת לימודי אנגלית בתואר הקיים
כאשר התואר נלמד בשפה העברית יוענק פטור אקדמי מחובת לימודי עברית

מידעון למועמדים, תוכלו למצוא מידע מפורט על דרישות ההרשמה הכלליות עם פירוט שנוגע לציוני מינימום בתעודת הבגרות ולאופן שקלול ממוצע ציוני הבגרות; מועדי הבחינה הפסיכומטרית ומועדי בחינת אמי"ר/אמיר"ם לחלוקה לרמות בלימודי אנגלית או לקבלת פטור; חובת ידע בעברית; והציונים הנדרשים ממי שמבקש להתקבל ללא ציון פסיכומטרי. עליכם להיות מצוידים בציוני הבגרות שלכם כדי לבדוק את סיכויי קבלתכם ללימודים בכלל ולמסלולים ספציפיים בפרט.

האוניברסיטה תשקול לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, אך קרובים להם (עד 10% מהסטודנטים בכל תוכנית) על בסיס הערכה חלופית של סיכויי ההצלחה בלימודים, כגון: ניסיון תעסוקתי בתחום, קורסים לא אקדמיים או ריאיון אישי.

 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במידע המפורסם באתריה. לאור זאת, מומלץ להתעדכן מעת לעת.