Skip to main content

ערוצי קבלה לתואר ראשון

קבלה על בסיס שקלול ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית

ניתן לבדוק את סיכויי קבלתך בקישור: חישוב סיכויי קבלה.

דרישות קבלה נוספות:

  • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמיר"ם (למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש 120 לפחות ובתוכנית דימות רפואי ששם נדרש 100 לפחות).
  • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ששם פטור מיע"ל). 
    במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה חד חוגי ועבודה סוציאלית נדרש ציון 120 ומעלה.

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 25 מועמדים לקורס. יש לפתוח פנייה במדור תוכניות לימודים ומעקב לשמיעה חופשית ואז לפנות להמשך הרשמה ליחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected].

דרישות קבלה לבעלי תעודות מחו"ל (בגרות שאינה ישראלית) |  Admission Requirements for those with Foreign Diplomas

קבלה על בסיס ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי

לתוכניות הלימוד שניתן להתקבל אליהן ללא פסיכומטרי

דרישות קבלה נוספות:

  • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה).
  • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ששם פטור מיע"ל).
    במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה חד חוגי ועבודה סוציאלית נדרש ציון 120 ומעלה.

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 25 מועמדים לקורס. יש לפתוח פנייה במדור תוכניות לימודים ומעקב לשמיעה חופשית ואז לפנות להמשך הרשמה ליחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected].

דרישות קבלה לבעלי תעודות מחו"ל (בגרות שאינה ישראלית) |  Admission Requirements for those with Foreign Diplomas

קבלה על בסיס ממוצע תעודת מכינה

ע"פ החלטת המל"ג, החל מתשפ"ד תחול הרפורמה הטרום אקדמית במכינות.
מטרת הרפורמה להביא להכרה הדדית בציוני בוגרי המסלולים הייעודיים במכינות השונות, ובכך להוביל להכרה הדדית בין המוסדות להשכלה גבוהה.
בהתאם לרפורמה זו, אוניברסיטת בר-אילן תכיר בתעודות של מכינות ייעודיות ממוסדות אקדמיים שונים, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

  1.  מסלול המכינה, רמת הסילבוסים ותוכנית הלימודים אשר נלמדה במכינה עומדת בדרישות המל"ג, ותואמת את הרמה הנדרשת באוניברסיטת בר-אילן. לבדיקת הכרה בתעודת המכינה יש לשלוח לכתובת המייל של המכינה [email protected] את המסמכים הבאים: * גיליון ציונים מפורט עם תאריך התחלה וסיום של המכינה * סילבוסים מפורטים של מקצועות הלימוד שנלמדו במכינה כולל היקף שעות של כל מקצוע.
  2. עמידה בכל תנאי הקבלה של המחלקה האקדמית המבוקשת, בשנה"ל הרלוונטית ללימודי התואר. לצורך בדיקת עמידה בקריטריונים הנדרשים, ניתן להעביר פנייה למדור לקבלת תלמידים באוניברסיטה.

דרישות קבלה נוספות:

  • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמיר"ם (למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש 120 לפחות ובתוכנית דימות רפואי ששם נדרש 100 לפחות).
  • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ששם פטור מיע"ל).
    במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה חד חוגי ועבודה סוציאלית נדרש ציון 120 ומעלה.

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 25 מועמדים לקורס. יש לפתוח פנייה במדור תוכניות לימודים ומעקב לשמיעה חופשית ואז לפנות להמשך הרשמה ליחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected].

מכינות אוניברסיטאיות

קבלה על סמך מכינות אוניברסיטאיות המחליפות תעודת בגרות או ציוני בגרות

קבלה על בסיס פסיכומטרי למועמדים בעלי תעודת הנדסאי שהינם חסרי תעודת בגרות

לרשימת המחלקות ודרישות הקבלה

דרישות קבלה נוספות:

  • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמיר"ם (למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש 120 לפחות ובתוכנית דימות רפואי ששם נדרש 100 לפחות).
  • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ששם פטור מיע"ל).
    במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה חד חוגי ועבודה סוציאלית נדרש ציון 120 ומעלה.

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 25 מועמדים לקורס. יש לפתוח פנייה במדור תוכניות לימודים ומעקב לשמיעה חופשית ואז לפנות להמשך הרשמה ליחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected].

קבלה על בסיס תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
  • הקבלה הינה פרטנית ותידון על סמך הנתונים של כל מועמד ובזיקה אקדמית של התואר הקיים לתואר שבו המועמד מבקש ללמוד. לרשימת המחלקות
  • הקבלה הינה ללא פסיכומטרי (למעט בפקולטה למשפטים. מידע מפורט באתר הפקולטה בסעיף מועמדים בעלי תואר אקדמי) וללא בגרות, ועל סמך פטור אקדמי מחובת לימודי אנגלית בתואר הקיים.
  • תואר שנלמד בשפה העברית יעניק למועמד פטור אקדמי מחובת לימודי עברית.
קבלה לבוגרי החינוך החרדי

בוגרי מוסדות לימוד חרדים זכאים להקלות והתאמות בתנאי הקבלה לאוניברסיטה במספר מסלולי לימוד. כמו כן, במהלך הלימודים מקבלים הסטודנטים ליווי אקדמי ומעטפת תמיכה שמטרתה לקדם ולסייע להם עד סיום התואר. לפרטים נוספים 

העדפה מתקנת

באוניברסיטה קיימים מסלולי קבלה למועמדים מהפריפריה ומאוכלוסיות מגוונות ולמועמדים המתמודדים עם מוגבלות. לפרטים נוספים 

תוכנית פוירשטיין באקדמיה

תכנית זו מציעה למועמדים מהפריפריה ולמועמדים יוצאי אתיופיה בעלי יכולות לימודיות גבוהות לעבור מבחן מיון כאלטרנטיבה למבחן הפסיכומטרי. מבחן המיון משמש כלי לניבוי פוטנציאל הלמידה של המועמד. והמלצתו מהווה אישור קבלה למחלקות וחוגי לימוד מבוקשים. סטודנטים המתקבלים ללימודים במסגרת זו זכאים לליווי אישי ולמעטפת תמיכה מורחבת במהלך כל התואר. לפרטים נוספים 

תוכנית אקדמית לנוער מצטיין במתמטיקהפיזיקה, הנדסה, כימיה ומדעי המחשב.
התוכנית האקדמית מהווה מסגרת לימודים לתואר ראשון ומיועדת לתלמידים העוברים את בחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד בכתה י'. התוכנית מתקיימת בשיתוף פעולה עם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה.  לפרטים נוספים 

תוכנית מול"א לתלמידי תיכון

תוכנית מול"א של היחידה למעורבות חברתית מאפשרת לתלמידי תיכון בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה וסקרנות אינטלקטואלית לצבור נקודות זכות אקדמיות לקראת תואר ראשון במקביל ללימודיהם התיכוניים. לפרטים נוספים 

קבלה על בסיס זכאות לבגרות למועמדים בגיל 40 ומעלה

מועמדים בני 40 ומעלה יכולים להתקבל בתנאים מיוחדים לתוכניות הבאות:

לתוכניות הלימוד ודרישות הקבלה

דרישות קבלה נוספות:

  • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה).
  • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ששם פטור מיע"ל).
    במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה חד חוגי ועבודה סוציאלית נדרש ציון 120 ומעלה.

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 25 מועמדים לקורס. יש לפתוח פנייה במדור תוכניות לימודים ומעקב לשמיעה חופשית ואז לפנות להמשך הרשמה ליחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected].

מסלול קבלה מיוחד למשרתי מילואים, אנשי קבע וזרועות הביטחון

מסלול קבלה מיוחד לתואר ראשון ללא ציון פסיכומטרי לשנת תשפ"ה לאנשי ונשות מילואים, משרתי קבע וזרועות הביטחון:

  • הזכאות תינתן למועמדים ללימודים אשר שירתו במילואים 60 יום ומעלה בשנת 2023 (החל מה-7.10.23) או אלו ששירתו למעלה מ-28 יום בשנת 2024 (החל מה-1.1.24), וכן למשרתי צבא קבע וזרועות הביטחון אשר שירתו בשנת 2024 בהיקף חריג בשל המלחמה.
  • ההרשמה למסלול זה תיסגר לאחר שיתמלאו המכסות של מתקבלים חריגים מכל הסוגים, או ב-1.7.24, לפי המוקדם מביניהם.
  • הקבלה תהיה על בסיס ציוני הבגרות בלבד בהתאם למצוין בטבלה למטה ובנוסף עמידה בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות עד ל- 1.7.24 (חובת השפה האנגליתחובת ידע בעברית).
  • אנשי ונשות מילואים ששירתו את מספר הימים המינימלי הנדרש, כפי שפורט לעיל, יציגו אישור המעיד על תקופת השירות. אנשי ונשות קבע וזרועות הביטחון יציגו אישור של קצין בדרגת רס"ן ומעלה (או שווה ערך) שמעיד כי שירתו בהיקף חריג במהלך 2024 בשל המלחמה.

לפרטים נוספים

הערות כלליות לכל ערוצי הקבלה

 

  • האוניברסיטה תשקול לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, אך קרובים להם (עד 10% מהסטודנטים בכל תוכנית) על בסיס הערכה חלופית של סיכויי ההצלחה בלימודים, כגון: ניסיון תעסוקתי בתחום, קורסים לא אקדמיים או ריאיון אישי.
  • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במידע המפורסם באתריה. לאור זאת, מומלץ להתעדכן מעת לעת.