Skip to main content

מועצה אקדמית עליונה

המועצה האקדמית העליונה הינה הגוף הייצוגי העליון של האקדמיה באוניברסיטת בר-אילןחברים בה כל חברי הסגל באוניברסיטה בדרגת פרופסור מן המניין במשרה מלאה, בעלי קביעות ובמינוי במסלול הרגיל ובמסלול הנלווה, חברי הסגל הקלינאים מהפקולטה לרפואה בדרגת פרופ' מן המניין (מסלול א') ופרופסור מן המניין קליני (מסלול ב') נשיא האוניברסיטה, רקטור האוניברסיטה (יושב ראש), דקני פקולטות, ראש היחידה ללימודים בין-תחומיים ונציגי דרגות אקדמיות אחרות. לחברי סגל קלינאים בפקולטה לרפואה תיחשב קביעות בבית חולים כקביעות באוניברסיטה.

סמכויות המועצה כוללות בין היתר: בחירת הרקטור, אישור מינוי סגן הרקטור ובחירת חברי הסנט, חברי ועדות המינויים והערעורים וממלאי מקומם.

פעילות המועצה וסמכויותיה מוגדרים בתקנון הסנט.