Skip to main content

שכר לימוד רפואה

עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד בלימודי רפואה

טבלה
נושא תעריף תיאור
שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית 15,265 ₪

שכר לימוד היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

לשנת תשפ"ד 15,265 ₪ צמוד למדד יולי 2023.

סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל.

תשלומים נלווים

בשנת תשפ"ד:

רווחה- 359 ₪

שמירה- 626 ₪

תשלומים נלווים –שמירה ורווחה. תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.

גובה שכר לימוד מתעדכן כל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד הבסיסי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

אופן חישוב שכר לימוד

 

סטודנט הלומד בפקולטה לרפואה בתכנית התלת שנתית

ישלם 100% שכ"ל לשנה ולא פחות מ300%- שכ"ל לתואר, ובשנה הרביעית (סטאז') יהיה פטור משכ"ל.
סטודנט אשר נותרה לו דרישה כלשהי לתואר כגון: מועד ג' או מסירת עבודה באיחור, יחויב ב-10% מגובה שכ"ל היסודי.

 

סטודנט הלומד בפקולטה לרפואה בתכנית הארבע שנתית

ישלם 100% לשנה ולא פחות מ-400% שכ"ל לתואר, ובשנה החמישית (סטאז') יהיה פטור משכ"ל.
סטודנט אשר נותרה לו דרישה כלשהי לתואר כגון: מועד ג' או מסירת עבודה באיחור, יחויב ב-10% מגובה שכ"ל היסודי.

 

סטודנט הלומד בפקולטה לרפואה בתוכנית השש שנתית

טבלה
נושא תעריף תיאור

שנים א עד ג לפי תעריף מופחת*

שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית

11,296 ש"ח

שכר לימוד היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

לשנת תשפ"ד 11,296 ₪ צמוד למדד יולי 2023.

סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל.

שנים ד עד ו לפי תעריף מלא**

שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית

15,265 ש"ח

שכר לימוד היסודי לתואר לישראלים נקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

לשנת תשפ"ד 15,265 ₪ צמוד למדד יולי 2023.

סכום זה מתייחס לתוכנית לימודים בהיקף 100% שכ"ל.

תשלומים נלווים

בשנת תשפ"ד:

רווחה- 359 ₪

שמירה- 626 ₪

תשלומים נלווים – שמירה ורווחה. תשלומים אלו אינם חלק משכר לימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.

*שכר לימוד יסודי לסטודנטים ישראלים בתואר ראשון 11,296 ₪ בשנת תשפ"ד - תעריף מופחת.

**שכר לימוד יסודי לסטודנטים ישראלים בשאר התארים 15,265  בשנת תשפ"ד - תעריף מלא.

מחלקת שכר לימוד

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 – 12:00 לכניסה לזום בשעות קבלת קהל

קבלת קהל פרונטלית: בימים א, ג, ה, בשעות 10:00-12:00 בבניין 404 חדר 001

(בימים ב, ד, ו, ימי צום, ערבי חג, חגים ויום הזיכרון - אין קבלת קהל)

 

טופס פניה למחלקת שכ"ל  request form

להפקת שוברים ושירות בנושאים כלליים הקשורים ללימודים וליחידות המנהל ניתן לפנות  למרכז שירות וגיוס

צוות המחלקהרמ"ח-אביטל אמר, סגנית רמ"ח-איריס גל-רוה, עוזרת רמ"ח-חנה טוילי, רכז/ת שכ"ל-מזל אטש, אהרן חן, גרניט גורן, אבי עמיר, שרון גוטמן, תמר בן שחר