Skip to main content

מתכונות הלימוד

לימודים במתכונת חד-חוגית

בחירה והעמקה בתחום לימוד אחד בלבד. היקף הלימודים במסלול זה הוא לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז). מתוכם לפחות 50 ש"ש (100 נ"ז) דיסציפלינרי + 10 ש"ש (20 נ"ז) לימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקה, להשלמה של לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז).

לימודים במתכונת דו-חוגית

בחירה והעמקה בשני תחומי לימוד, הנלמדים בחוגים שונים. היקף הלימודים במסלול זה הוא לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז). מתוכם לפחות 27 ש"ש (54 נ"ז) דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש (20 נ"ז) בלימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות, להשלמה של לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז).

לימודים במסלול דו-חוגי מובנה

מסלול זה אפשרי כשישנה חפיפה מקצועית בתכנים המקצועיים של שני החוגים, המצדיקה צמצום בהיקף הלימודים. מסלול זה מחייב התאמה במערכות השעות של שני החוגים. היקף הלימודים במסלול זה הוא לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז), מתוכם לפחות 25 ש"ש (50 נ"ז) דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש (20 נ"ז) בלימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות להשלמה של לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז).
ההחלטה על שילוב מקצועות כדו-חוגי מובנה מתקבלת על ידי ועדת ההוראה לתואר ראשון ומאושרת על ידי הוועדה המרכזת של האוניברסיטה.

לימודים לשני תארים - תואר כפול

היקף הלימודים בשני תארים במקביל הוא לפחות 110 ש"ש (220 נ"ז). מתוכם לפחות 50 ש"ש (100 נ"ז) דיסציפלינריים בכל אחד משני המקצועות + 10 ש"ש (20 נ"ז) לימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות, להשלמה של לפחות ל110 ש"ש (220 נ"ז). אם קיימת זיקה בין שני המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים במסלול זה עד להיקף של לפחות 96 ש"ש (192 נ"ז).

לימודים במתכונת חד-חוגית עם דו-חוגית

ניתן ללמוד כחוג אחרי תואר או במקביל לתואר: היקף הלימודים במסלול זה הוא לפחות 91 ש"ש (182 נ"ז) . מתוכם לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז) של המקצוע החד-חוגי + לפחות 27 ש"ש (54 נ"ז) מקצועיות במסלול הדו-חוגי (כחוג אחרי תואר או במקביל לתואר). אם קיימת זיקה בין המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים במסלול זה עד להיקף של לפחות 84 ש"ש (168 נ"ז).

הדיפלומה "חוג אחרי תואר" תוענק שנה לאחר קבלת התואר החד חוגי.