Skip to main content

מידע על מסלולי לימוד

חד-חוגי: לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז)

לפחות 50 ש"ש (100 נ"ז) דיסציפלינרי + 10 ש"ש (20 נ"ז) לימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקה, להשלמה לפחות ל-64 ש"ש (128 נ"ז).

דו-חוגי: לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז)

לפחות 27 ש"ש (54 נ"ז) דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש (20 נ"ז) בלימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות, להשלמה לפחות ל-64 ש"ש (128 נ"ז).

דו-חוגי מובנה: לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז)

לפחות 25 ש"ש (50 נ"ז) דיסציפלינרי בכל אחד מהחוגים + 10 ש"ש (20 נ"ז) בלימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות להשלמה לפחות ל-64 ש"ש (128 נ"ז). דו-חוגי מובנה אפשרי כאשר ישנה חפיפה מקצועית בתכנים המקצועיים של שני החוגים, המצדיקה צמצום בהיקף הלימודים עקב קיום קורסים בעלי תכנים דומים בשני החוגים, והוא מחייב התאמה במערכות השעות של שני החוגים. ההחלטה על שילוב מקצועות כדו-חוגי מובנה מתקבלת על ידי ועדת ההוראה לתואר ראשון ומאושרת על ידי הוועדה המרכזת של האוניברסיטה.

תואר כפול: לפחות 110 ש"ש (220 נ"ז)

לפחות 50 ש"ש (100 נ"ז) דיסציפלינריים בכל אחד משני המקצועות + 10 ש"ש (20 נ"ז) לימודי יסוד במדעי היהדות + קורסי בחירה וקורסים כלליים בהתאם לדרישות המחלקות, להשלמה לפחות ל-110 ש"ש (220 נ"ז). אם קיימת זיקה בין שני המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים במסלול זה עד להיקף של לפחות 96 ש"ש (192 נ"ז).

חד-חוגי עם דו-חוגי - כחוג אחרי תואר או במקביל לתואר: לפחות 91 ש"ש (182 נ"ז)

לפחות 64 ש"ש (128 נ"ז) של המקצוע החד-חוגי  +לפחות 27 ש"ש (54 נ"ז) מקצועיות במסלול הדו-חוגי (כחוג אחרי תואר או במקביל לתואר). אם קיימת זיקה בין המקצועות ניתן לצמצם את הלימודים במסלול זה עד להיקף של לפחות 84 ש"ש (168 נ"ז).

הדיפלומה "חוג אחרי תואר" תוענק שנה לאחר קבלת התואר החד חוגי.